Dodano: 15-09-2006

Wyślij Drukuj A A A

rozporządzenie
z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
(Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2006 r.)
Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej "sprawozdaniem", składane przez zamawiającego zawiera:
1)
nazwę zamawiającego, adres, REGON i NIP oraz imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktów;
2)
oznaczenie rodzaju zamawiającego i głównego przedmiotu lub przedmiotów działalności, a w przypadku zamówień sektorowych oznaczenie przedmiotu lub przedmiotów działalności;
3)
liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej oraz wartość zawartych umów bez podatku od towarów i usług w podziale na tryby udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej i rodzaje zamówień, a w przypadku zamówień sektorowych wartość udzielonych zamówień w podziale na rodzaje zamówień i na przedmioty działalności - w odniesieniu do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
4)
wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z określeniem:
a)
numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b)
rodzaju zamówienia,
c)
przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3, z późn. zm.2)), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień",
d)
kategorii usług 1-27 określonej w załączniku nr 3 do Wspólnego Słownika Zamówień,
e)
trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
f)
uzasadnienia zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki,
g)
kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców,
h)

wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług

- w odniesieniu do zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
5)
sposób wykonania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług.
§ 2.
1.
Sprawozdanie przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.
2.
Po przekazaniu sprawozdania zgodnie z ust. 1 sprawozdanie utworzone za pomocą formularza przekazuje się niezwłocznie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych pisemnie albo faksem, podpisane przez kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną.
§ 3.
Wzór sprawozdania o udzielonych:
1)
zamówieniach publicznych stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zamówieniach sektorowych stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych oraz jego wzoru (Dz. U. Nr 50, poz. 479).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551 i Nr 106, poz. 719.
2)Wymienione rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. UE L 329 z 17.12.2003, str. 0001-0270).
Załącznik 1 Wzór - roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych
Załącznik 2 Wzór - roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach sektorowych

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.