Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Marta Mikulska-Nawacka

Błędy w kryteriach oceny ofert także podlegają korekcie w ramach poprawy oczywistych omyłek

Pytanie: Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wskazał termin wykonania zamówienia. Było ono punktowane w następujący sposób:
 • 18 sierpnia 2017 r. – otrzyma 0 pkt,
 • od 11 sierpnia 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r. – otrzyma 5 pkt,
 • od 4 sierpnia 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r. – otrzyma 10 pkt,
 • od 28 lipca 2017 r. do 3 sierpnia 2017 r. – otrzyma 15 pkt,
 • od 21 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r. – otrzyma 20 pkt,
 • 20 lipca 2017 r. i krótszy – otrzyma 25 pkt.
Ostatecznym terminem realizacji zamówienia był 18 sierpnia 2017 r., zaś otwarcie ofert miało miejsce 16 grudnia 2016 r. W jednej z ofert wykonawca jako termin realizacji wpisał 19 lipca 2016 r. zamiast 2017 r. Czy tego typu omyłka leży w zakresie stosowania art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i czy należy poprawić ją jako oczywistą omyłkę pisarską? A może ze względu na fakt, iż oświadczenie to dotyczy kryterium, które jest dodatkowo punktowane, trzeba przyznać wykonawcy 0 punktów, gdyż poprawa omyłki tego typu nie mieści się w dyspozycji wskazanego przepisu?
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 28.03.2017, Kategoria: Ocena ofert
Marta Mikulska-Nawacka

Zasady uzupełnienia JEDZ w „procedurze odwróconej”

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na realizację usług leśnych został postawiony następujący warunek odnośnie osób skierowanych do realizacji zamówienia: „Warunek, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:a) co najmniej 6 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65);b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim;c) co najmniej 3 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2013 r. szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im szkolenia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im szkolenia przeprowadzone na podstawie przepisów obowiązujących w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin”.Wykonawca, który złożył ofertę w JEDZ (część C pkt 6), wykazał, że dysponuje:
 • 7 osobami (wymienionymi z imienia i nazwiska) zatrudnionymi jako pilarz i posiadającymi „kurs pilarza” (jest to zwyczajowa nazwa kursu nadającego uprawnienia do pracy pilarką i zapis ten nie budzi zastrzeżeń komisji),
 • 1 osobą (wymienioną z imienia i nazwiska), która posiada wykształcenie leśne średnie,
 • 4 osobami (wymienionymi z imienia i nazwiska) „do pracy w zagospodarowaniu lasu” (tak zapisano w JEDZ).
Należy podkreślić, że do prac w zagospodarowaniu lasu potrzebne są także osoby, które nie muszą mieć uprawnień do pracy ze środkami chemicznymi, więc wykazanie tych osób jest jak najbardziej pożądane. Jednak z takich zapisów w JEDZ wynika, że wykonawca nie spełnił postawionego warunku odnośnie osób posiadających uprawnienia do pracy ze środkami chemicznymi.Jednocześnie zamawiający wie, że osoby wymienione „do pracy w zagospodarowaniu lasu” posiadają te uprawnienia. Czy w tej sytuacji mam prawo wezwać do wyjaśnienia bądź uzupełnienia zapisów w JEDZ, czy należy wykluczyć wykonawcę z uwagi na to, że nie spełnia warunków określonych w siwz? Postępowanie jest o wartości powyżej progów unijnych, zamawiający stosuje procedurę odwróconą i aktualnie jesteśmy na etapie po otwarciu ofert, które zawierają tylko formularze ofertowe, kosztorysy, JEDZ i ew. pełnomocnictwa.
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 27.03.2017, Kategoria: Ocena ofert
Katarzyna Bełdowska

Warto dokładnie sprawdzić sposób opisu oceny kryteriów, aby zapobiec wadzie postępowania

Pytanie: W postępowaniu na wyłapywanie i hotelowanie zwierząt zamawiający jako kryterium oceny ofert podał cenę 60% i odsetek adopcji (określony na podstawie średniej liczby zwierząt oddanych do adopcji w ciągu roku do średniej liczby zwierząt w schronisku na koniec roku, średnia z trzech ostatnich lat poprzedzających bieżący rok) 40%.Wskaźnik ten – tak jak i cenę – wykonawca był zobowiązany wpisać w druk oferty. Zamawiający zgodnie z siwz miał dokonać oceny tego kryterium na podstawie raportów z wizji powiatowego lekarza weterynarii. W trakcie oceny na podstawie działań matematycznych zamawiający stwierdził błąd w obliczeniu wskaźnika w złożonych ofertach. Co zrobić w takim przypadku? Czy wezwać do wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp a następnie poprawić w ofercie omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp? Czy nie będzie to prowadziło do zmiany treści oferty?
Odpowiada: Katarzyna Bełdowska, 27.03.2017, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

Jeśli otrzymałeś jedną ofertę w przetargu nieograniczonym, szybciej podpiszesz umowę

Pytanie: W przetargu nieograniczonym brał udział tylko jeden wykonawca. Czy możemy zawrzeć z nim umowę na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a w terminie krótszym niż 5 dni, czy jednak w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3 powinniśmy odczekać, aż upłynie 5-dniowy termin do wniesienia odwołania? Wartość zamówienia nie przekracza unijnych progów.
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 23.03.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Andrzela Gawrońska-Baran

Wyłączenia ustawy Pzp w praktyce – zawsze stosuj określone kryteria sumowania zamówień

Pytanie: Reprezentuję instytut badawczo-naukowy. Niedługo chcemy skorzystać z wyłączenia stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Jak w tym przypadku odnieść się do zamówień, które nie są związane z pracami naukowo-badawczymi? Przykładowo, udzielając zamówienia w grupie materiałów filtracyjnych na kwotę 200.000 zł, będę korzystać z wyłączenia zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na sumę 180.000 zł. Czy na pozostałe zamówienia o wartości 20.000 zł muszę przeprowadzić przetarg?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.