Wyniki wyszukiwania dla frazy: zmiana umowy zamowienia

Liczba znalezionych wyników: 7256

Zmiana umowy w zakresie tylko jednej części zamówienia jest możliwa

Pytanie: Nasza jednostka udzieliła zamówienia na dostawę paliw płynnych do maszyn i środków transportu. Zamówienie było podzielone na dwie części zamówienia ze względu na to, że mamy dwa obwody drogowe w terenie. Przetarg wygrał jeden dostawca i podpisano dwie umowy na 2 części. W zawartej umowie z dostawcą paliwa  zawarto następujące zapisy:„Dopuszcza się zmiany ilości poszczególnych rodzajów paliwa, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie zostanie przekroczona  całkowita  wartość   przedmiotu  umowy wynikająca  z przyjętej ofert  w kwocie  X  zł.W przypadku drastycznych podwyżek cen paliwa na rynku, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia do 20% wartość zamówienia o którym mowa w pkt 1. 3.Strony dopuszczają zmniejszenia ilości paliwa w przypadku obniżenia potrzeb zamawiającego.  Strony zawarły umowę na okres 12 miesięcy tj. do dn. 20.02.2013 r. z tym że umowa wygasa również, jeżeli przed upływem tego terminu zostanie wykorzystana całkowita wartość przedmiotu umowy wynikająca z przyjętej oferty, z zastrzeżeniem w/w pkt 3.”Jak powinniśmy postąpić, jeżeli kwota na część 1 zamówienia  do końca października br. zostanie wyczerpana. Czy możemy sporządzić aneks zwiększający wartość zamówienia? Czy konieczne jest wszczęcie nowego postepowania? Jeżeli kwota z umowy na część 2 zamówienia zostanie w dużym stopniu niewykorzystana, to czy możemy ewentualnie tankować samochody wymienione w załączonym do umowy na część 2, żeby wykorzystać środki finansowe zabezpieczone w tej umowie?

Zobacz, kiedy dopuszczalna jest zmiana umowy o zamówienie publiczne

Pytanie: Umowa zawarta z wykonawcą na przebudowę drogi przewiduje rozliczenie kosztorysowe. Wśród jej zapisów znalazły się następujące: „(…) 3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie dokonanych i zatwierdzonych przez zamawiającego obmiarów przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy. 4. W przypadku, gdyby wynagrodzenie wykonawcy miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 1 strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy. 7. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, gdy ich wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego – zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 wykonawca poinformuje zamawiającego w terminie 3 dni od powzięcia informacji o potrzebie ich wykonania w formie protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru, głównego księgowego i zatwierdzonego przez zamawiającego, dołączając kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe lub zamienne sporządzony na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 8. Bez zatwierdzenia przez zamawiającego protokołu konieczności wykonawca nie może rozpocząć robót dodatkowych, zamiennych ani ograniczyć zakresu rzeczowego robót. 9. W przypadku wystąpienia składników kalkulacyjnych innych niż występujące w kosztorysie ofertowym, należy te składniki wycenić z zachowaniem cen czynników produkcji i narzutów podanych w ofercie. 10. W przypadku braku takich cen należy te składniki wycenić wg średnich cen z SEKONCENBUD za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe lub zamienne przy zachowaniu narzutów z kosztorysu ofertowego oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku określenia robót w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów nakładów własnych zaakceptowanych przez zamawiającego. 11. Zamawiający dopuszcza również ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie okaże się zbędne (tzw. roboty zaniechane)”. Czy w ramach realizacji zamówienia podstawowego mogę na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu na te roboty wykonać dodatkowy przepust pod drogą, którego projektant nie ujął w ramach przebudowy drogi? Dokumentacja przetargowa przewiduje wprawdzie wykonanie przepustów, ale o innej średnicy. Kierowałabym się w tej mierze  aktualnym wyrokiem GKO z 22 kwietnia 2010 r. o sygn. akt BDF1/4900/27/33/10648.

 Zapraszamy na webinarium

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Wskazówki z orzecznictwa  

28 września (czwartek), godz. 11

transmisja online

Zapisz się już teraz!

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel