Wyniki wyszukiwania dla frazy: procedura

Liczba znalezionych wyników: 2472

Zasady uzupełnienia JEDZ w „procedurze odwróconej”

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na realizację usług leśnych został postawiony następujący warunek odnośnie osób skierowanych do realizacji zamówienia: „Warunek, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje: a) co najmniej 6 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65); b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim; c) co najmniej 3 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2013 r. szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im szkolenia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im szkolenia przeprowadzone na podstawie przepisów obowiązujących w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin”. Wykonawca, który złożył ofertę w JEDZ (część C pkt 6), wykazał, że dysponuje: 7 osobami (wymienionymi z imienia i nazwiska) zatrudnionymi jako pilarz i posiadającymi „kurs pilarza” (jest to zwyczajowa nazwa kursu nadającego uprawnienia do pracy pilarką i zapis ten nie budzi zastrzeżeń komisji), 1 osobą (wymienioną z imienia i nazwiska), która posiada wykształcenie leśne średnie, 4 osobami (wymienionymi z imienia i nazwiska) „do pracy w zagospodarowaniu lasu” (tak zapisano w JEDZ). Należy podkreślić, że do prac w zagospodarowaniu lasu potrzebne są także osoby, które nie muszą mieć uprawnień do pracy ze środkami chemicznymi, więc wykazanie tych osób jest jak najbardziej pożądane. Jednak z takich zapisów w JEDZ wynika, że wykonawca nie spełnił postawionego warunku odnośnie osób posiadających uprawnienia do pracy ze środkami chemicznymi. Jednocześnie zamawiający wie, że osoby wymienione „do pracy w zagospodarowaniu lasu” posiadają te uprawnienia. Czy w tej sytuacji mam prawo wezwać do wyjaśnienia bądź uzupełnienia zapisów w JEDZ, czy należy wykluczyć wykonawcę z uwagi na to, że nie spełnia warunków określonych w siwz? Postępowanie jest o wartości powyżej progów unijnych, zamawiający stosuje procedurę odwróconą i aktualnie jesteśmy na etapie po otwarciu ofert, które zawierają tylko formularze ofertowe, kosztorysy, JEDZ i ew. pełnomocnictwa.

Zapraszamy na webinarium!

  Na co uważać przy realizacji zamówień publicznych współfinansowanych z UE   

19 października (czwartek), godz. 11

transmisja online

Zapisz się już teraz >>

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel