umowa o zamówienie publiczne

Poznaj 2 warunki zmiany kontraktu zamówieniowego i dokonaj jej, nie narażając się na zarzuty kontroli

Pytanie:

Czy możliwa jest zmiana umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy w trakcie wykonywania prac okazało się, że w nowoprojektowanej części budynku należy „doprojektować” kuchnię oraz solary? Modyfikacja nie była przewidziana w siwz, jej potrzeba pojawiła się na etapie realizacji umowy.

W kontrakcie widnieje jedynie zapis: „Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: cena oferty ulegnie zmianie w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac, które nie były przewidziane w pierwotnym zamówieniu, a okażą się niezbędne dla właściwego funkcjonowania Szkoły oraz będą korzystne i mogą wpłynąć m.in. na:

  • poprawienie funkcjonalności,
  • zwiększenie bezpieczeństwa,
  • zwiększenie oszczędności,
  • poprawę warunków ekologicznych.

Zmiana inicjowana przez strony wymaga złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem konieczności wykonania dodatkowych prac oraz wskazaniem kalkulacji ceny. Dokonanie zmiany wymaga by została spełniona co najmniej jedna z ww. przesłanek”.

Powyższa zmiana została przewidziana w siwz i ogłoszeniu. Dodam, że wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczałtu. Zamawiający nie przewidział wprost możliwości zmiany zakresu realizacji przedmiotu zamówienia. Czy zapis „cena ulegnie zmianie w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac” jest wystarczający, by zmienić zakres zamówienia? Czy w tej sytuacji wolno będzie podwyższyć wynagrodzenie wykonawcy (bazując na cytowanym zapisie siwz)?

wiper-pixel