rażąco niska cena

Wykonawca powinien przedstawić dowody dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

Pytanie:

Prowadzę postępowanie na dostawy mięsa w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Przetarg składa się z 6 części – zadań. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty. Poniżej przedstawiam wartości cenowe:

  • CZĘŚĆ 1 Oferta nr 2 – 95 970,00 Oferta nr 3 – 158 760,00 Oferta nr 4 – 120 550,50 Wartość szacowana przez zamawiającego – 115 720,50.

  • CZĘŚĆ 2 Oferta nr 2 – 251 292,30 Oferta nr 3 – 687 950,97 Oferta nr 4 – 260 456,70 Wartość szacowana przez zamawiającego – 268 293,90.

  • CZĘŚĆ 3 Oferta nr 2 – 65 940,00 Oferta nr 3 – 138 597,90 Oferta nr 4 – 76 839,00 Wartość szacowana przez zamawiającego – 74 662,35.

  • CZĘŚĆ 4 Oferta nr 2 – 6 709,50 Oferta nr 3 – 9 450,00 Oferta nr 4 – 5 386,50 Wartość szacowana przez zamawiającego – 7 578,90.

  • CZĘŚĆ 5 Oferta nr 1 – 36 791,48 Oferta nr 3 – 166 721,10 Oferta nr 4 – 46 329,83 Wartość szacowana przez zamawiającego – 43 112,16.

  • CZĘŚĆ 6 Oferta nr 1 – 36 851,22 Oferta nr 3 – 127 962,04 Oferta nr 4 – 47 443,28 Wartość szacowana przez zamawiającego – 37 078,99.

Nadmienię, że wszyscy wykonawcy spełniają wymagania w zakresie dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z siwz. Jakie czynności powinien podjąć zamawiający na etapie badania i oceny ofert odnośnie oferenta nr 3? Oferta nr 3 - ceny zaproponowane przez tego wykonawcę są rażąco zawyżone w stosunku do pozostałych ofert złożonych w/w postępowaniu oraz do wartości wyszacowanej przez zamawiającego. Absurdem byłoby uznanie pozostałych ofert za rażąco niskie i wzywanie wykonawców do złożenia wyjaśnień.

wiper-pixel