Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Czy dopuszczalna jest istotna zmiana reguł w toku postępowania o zamówienia publiczne?

Zmiana warunków udziału w postępowaniu może być uznana za ograniczającą konkurencję, jeżeli w jej wyniku część wykonawców zostanie wyeliminowana z procedury. Zmawiający ma prawo w toku postępowaniu zmieniać dokumentację, natomiast nie jest ono nieograniczone. Rozważnego podejścia wymaga w...

Błędna stawka VAT – korekta omyłki czy odrzucenie oferty?

Instytucja zamawiająca ma obowiązek odrzucić ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Błąd występuje zawsze, gdy nie uwzględniono lub uwzględniono w sposób nieprawidłowy, w wyliczeniu ceny lub kosztu, wszystkich elementów ceno- lub kosztotwórczych, wynikających z przepisów...

Czy podpisanie protokołu z negocjacji może zastąpić zawarcie umowy w formie pisemnej?

Umowa o zamówienie publiczne musi zostać zawarta w formie pisemnej. Czy za taką umowę może zostać uznany podpisany przez obie strony protokół z negocjacji, zawierający ustalenia dla realizacji zamówienia? Czy taki protokół – formalnie – może stanowić podstawę do rozpoczęcia świadczenia usługi?...

Nieuzasadnione odstąpienie od umowy jest jej nienależytym wykonaniem

Skorzystanie przez zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia od umowy w nieuzasadnionych okolicznościach może stanowić o jego faktycznym nadużyciu. W konsekwencji wykonawca może domagać się od zamawiającego naprawienia szkody doznanej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a...

Nieuzasadnione odstąpienie od umowy jest jej nienależytym wykonaniem

Skorzystanie przez zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia od umowy w nieuzasadnionych okolicznościach może stanowić o jego faktycznym nadużyciu. W konsekwencji wykonawca może domagać się od zamawiającego naprawienia szkody doznanej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania...

05.01.2021 Realizacja umowy
Wykonawca może złożyć niezbędne certyfikaty dopiero w chwili odbioru przedmiotu zamówienia

Spośród ofert złożonych przez wykonawców spełniających wymagania określone w dokumentacji oraz niepodlegających odrzuceniu instytucja zamawiająca musi wybrać najkorzystniejszą ofertę. Wyboru tego zamawiający dokonuje na podstawie kryteriów oceny ofert, które należy opisać w specyfikacji istotnych...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Obejrzyj webinarium

Badanie i ocena ofert według nowych zasad Prawa zamówień publicznych w 2021 roku

17 marca, godz. 12-13

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel