Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Czy protokół odbioru usługi potwierdza jej należyte wykonanie?

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy podmiot zamawiający może żądać m.in. przedłożenia wykazu usług. Wykazane tam zamówienia powinny dodatkowo zostać potwierdzone dokumentami wskazującymi na ich należyte...

Abstrakcyjne ograniczenie podwykonawstwa jest niezgodne z dyrektywami

Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Musi być to jednak podyktowane charakterem i specyfiką przedmiotu zamówienia. Wyłączenie podwykonawstwa nie może mieć więc charakteru abstrakcyjnego i ograniczać się do wskazania części procentowej...

Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki do udzielenia zamówienia in-house

Ustawa Prawo zamówień publicznych jako podstawowe tryby postępowania wymienia przetarg nieograniczony oraz ograniczony. Zgodnie z jej art. 10 ust. 2 skorzystanie z innych procedur, w tym zamówienia z wolnej ręki, może nastąpić jedynie w okolicznościach określonych w ustawie. Należy przy tym zwrócić...

Niska cena nie zawsze musi być rażąca – omówienie wyroku KIO

Zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające, jeżeli cena, koszt lub ich istotne części składowe opisane w ofercie wydadzą mu się rażąco niskie oraz wzbudzą wątpliwości co do możliwości właściwego wykonania zamówienia. Regulacja ta jest często wykorzystywana przez wykonawców...

Interes zamawiającego kontra zasada uczciwej konkurencji w postępowaniu

Naruszenie zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji następuje w sytuacji, gdy zamawiający w sposób preferencyjny traktuje jednego lub kilku wykonawców i tym samym utrudnia udział w postępowaniu innym podmiotom. Takie zachowanie jest szczególnie niebezpieczne, gdyż sprzyja...

Sprawdź, czy można się odwołać od rozstrzygnięcia konkursu

Zarówno w dyrektywach, jak i prawie krajowym konkurs nie jest procedurą zmierzającą do udzielenia zamówienia publicznego. Procedura konkursu została rozróżniona od postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czym innym jest także oferta, a czym innym praca konkursowa. Analiza art. 180 ust. 2...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Weź udział w BEZPŁATNYM webinarium!

Rozwiąż problemy pojawiające się w praktycznym stosowaniu komunikacji elektronicznej 

Transmisja online

22 stycznia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel