Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Zasady formułowania postanowień gwarancji wadialnej, którą składa konsorcjum

Konieczne jest wymienienie w treści gwarancji bądź wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, bądź co najmniej zasygnalizowanie, że strona stosunku gwarancyjnego jest liderem – jednym z uczestników konsorcjum, działającym także w imieniu i na rzecz...

Zamawiający nie może domagać się od wykonawcy wyjaśnień kwestii, o których pierwotnie nie wspomniał w siwz

Wymagania zamawiającego względem wykonawców muszą być uwidocznione w siwz i tylko na ich podstawie zamawiający może dokonywać oceny zdolności wykonawcy. Procedura określona w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp odnosi się do możliwości wyjaśniania przez zamawiającego treści zawartych w złożonej przez...

Czy nieważność umowy konsorcjum wpływa na umowę o zamówienie publiczne?

Wzajemny podział zadań między wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia ma jedynie skutek wewnętrzny dla przyszłych roszczeń regresowych pomiędzy nimi. W przypadku nieważności umowy regulującej wewnętrzny stosunek między wykonawcami nie ma więc potrzeby dokonywania zmiany umowy...

Unieważnienie postępowania a stan epidemii

W ocenie KIO wpływ stanu epidemicznego na sytuację zamawiającego był oczywisty i nie wymagał dodatkowego dowodzenia. Z tego powodu Izba zanegowała stanowisko odwołującego, jakoby zamawiający nie przedstawił, w jaki sposób stan pandemii wpływa na należyte wykonanie przez stronę powołującą się na...

Wykluczenie za poważne naruszenie obowiązków zawodowych – wskazówki, jak procedować

Zamawiający może fakultatywnie wykluczyć wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość. Chodzi w szczególności o sytuację, w której wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał...

Czy wolno wielokrotnie wzywać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

Jeżeli można mówić o niepisanej, czyli wypracowanej przez orzecznictwo i naukę zasadzie niedopuszczającej do wielokrotnego wzywania do uzupełnienia dokumentów, to zasada ta odnosi się do instytucji uregulowanej w art. 26 ust. 3 <a >Prawa <a >zamówień <a >publicznych – orzekła...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Obejrzyj webinarium

Nowe Prawo zamówień publicznych
– zmiany w zakresie umów

Poznaj nowe przepisy 

27 listopada, godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel