Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Konsekwencje udostępnienia siwz przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu

Co do zasady siwz nie powinna zostać ujawniona przed datą upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zabieg ten ma na celu wyrównanie szans wykonawców zagranicznych i krajowych. Analizą tej kwestii zajęła się Krajowa Izba Odwoławcza, rozpatrując zastrzeżenia...

Czy analiza możliwości podwyższenia budżetu zamawiającego jest obowiązkowa?

Każdy podmiot zlecający wykonanie danej usługi czy dostawy produktu liczy, iż uda mu się znaleźć wykonawcę, który zrealizuje zlecenie zgodnie z jego wymaganiami przy jednocześnie jak najniższej cenie. Nie inaczej jest w przypadku organów administracji państwowej. Jednak zamawiający jako instytucje...

Badanie wysokości ryczałtowej ceny w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Czy fakt, że cena ofertowa ma charakter ryczałtowy, ogranicza możliwości weryfikacji jej wysokości? Czy znaczenie ma przyjęta formuła realizacji robót budowlanych – „buduj” albo „zaprojektuj i wybuduj”? Czy ustawodawca przewiduje odmienne ukształtowanie procedur w zakresie badania rażąco niskiej...

Czy brak informacji o podwykonawcach wpływa na dalsze losy oferty?

Wykonawca nie musi znać pełnej listy podwykonawców na etapie składania oferty. Ich wskazanie może nastąpić także na etapie realizacji zamówienia. Czy informacje dotyczące podwykonawców stanowią zatem treść oferty sensu stricto? Czy oświadczenie o udziale podwykonawców jest jedynie oświadczeniem...

Czy protokół odbioru usługi potwierdza jej należyte wykonanie?

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy podmiot zamawiający może żądać m.in. przedłożenia wykazu usług. Wykazane tam zamówienia powinny dodatkowo zostać potwierdzone dokumentami wskazującymi na ich należyte...

Abstrakcyjne ograniczenie podwykonawstwa jest niezgodne z dyrektywami

Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Musi być to jednak podyktowane charakterem i specyfiką przedmiotu zamówienia. Wyłączenie podwykonawstwa nie może mieć więc charakteru abstrakcyjnego i ograniczać się do wskazania części procentowej...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Bezpłatne webinarium!

Obowiązki zamawiającego w nowym Prawie zamówień publicznych

Sprawdź, co się zmieni, a co będzie nowe!

Transmisja online

22 kwietnia (środa), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel