Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Dokument składany w ramach kryterium oceny ofert nie podlega uzupełnieniu

Czy w ramach kryteriów oceny ofert zamawiający może dopuścić do doprecyzowania oferty? Warto wiedzieć, jakie są granice ingerencji w treść oferty. Czy podlega ona uzupełnieniu albo wyjaśnieniu w każdym przypadku, który choćby w części odnosi się do warunków udziału w postępowaniu. Zakres oferty...

11.01.2019 Omyłki
Jak formułować treść wezwania do wykonawcy – istotne wskazówki

Wykonawca musi być precyzyjnie poinformowany o wadach w złożonych dokumentach. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe uzupełnienie oferty zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. Jakie są konsekwencje skierowania wezwania nieprecyzyjnego, niejednoznacznego, wadliwego, abstrahującego od zawartości...

Zasady rozliczeń między konsorcjantami nie wpływają na relacje między zamawiającym i konsorcjum

Czy w trakcie realizacji zamówienia przez konsorcjum mogą ulec zmianie ustalone zasady rozliczeń między konsorcjantami oraz konsorcjum i zamawiającym? Czy zamawiający jest uprawniony do tego, by wskazać w umowie, że przyjęte reguły współpracy wiążą niezmiennie całe konsorcjum? Czy konflikt między...

Zobacz, czy gwarancja wadialna wystawiona na członka konsorcjum jest skuteczna

Czy przewidziana w ustawie Pzp solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum za wykonanie zamówienia dotyczy również wniesienia wadium w formie gwarancji? Czy obowiązki wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie mogą być traktowane jako stanowiące świadczenie niepodzielne? Czy zamawiający...

Czy mimo, że ceny ofert przekraczają środki zamawiającego, musi on je ocenić przed unieważnieniem przetargu?

Artykuł 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze przywołaną...

Jak potwierdzać brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków w zamówieniach „obronnych”?

W przypadku zamówień obronnych i z dziedziny bezpieczeństwa nie obowiązuje reguła zamówień klasycznych, zgodnie z którą dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie warunków i braku podstaw wykluczenia mają być aktualne na dzień ich złożenia. Przeciwnie – oświadczenia lub dokumenty, które...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Elektroniczna komunikacja w praktyce

Problemy. Wyzwania. Rozwiązania

23 stycznia (środa), godz. 11-12

Transmisja live

Zapisz się >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel