Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Niedopuszczalne obciążenie wykonawcy całością ryzyk kontraktowych

Wykonawcy zamówienia publicznego nie wolno obciążać kosztami wykonania dodatkowych prac, niewymienionych w umowie ani dokumentacji technicznej zamówienia, jeżeli z tej umowy lub dokumentacji nie wynikało, że muszą one być zrealizowane. Sprawdź, jak swoje stanowisko uzasadnił Sąd Najwyższy (wyrok z...

Czy zamawiający może odstąpić od wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów?

Stosownie do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy złożyli je, ale zawierają one błędy, do ich uzupełnienia bądź poprawienia w wyznaczonym terminie. Obowiązek ten dotyczy...

Prawidłowa korekta cen cząstkowych w ofercie – wskazówki KIO

Generalną zasadą Prawa zamówień publicznych jest brak możliwości dokonywania zmian w treści złożonej oferty po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert. Jednakże i od tej zasady istnieją wyjątki, a dotyczą one omyłek pisarskich oraz rachunkowych. Ustawodawca przewidział, że przy ich...

Zamawiający musi zapewnić właściwe działanie platformy internetowej, na której udziela zamówienia

Okoliczność, iż inni wykonawcy złożyli ofertę w postępowaniu, przy czym uczynili to dzień przed upływem terminu składania ofert, nie oznacza, że udostępnione przez zamawiającego narzędzie umożliwiało złożenie oferty wszystkim zainteresowanym wykonawcom, zapewniając równy dostęp do...

Problemy techniczne z aukcją elektroniczną – czy należy unieważnić przetarg czy aukcję?

Każdy rodzaj postępowania w przedmiocie zamówienia publicznego musi zostać przeprowadzony zgodnie z regułami Prawa zamówień publicznych, tj. zasadą uczciwej konkurencji oraz zasadą równego traktowania wykonawców. Jeżeli więc aukcja elektroniczna nie zostanie przeprowadzona w sposób, który...

Czy karty katalogowe stanowiące treść oferty podlegają uzupełnieniu?

Jeżeli wykonawca nie złoży dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania bądź dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający powinien wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w określonym terminie. Istotny jest przy tym...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia do 30 000 euro w nowym Prawie zamówień publicznych

22 lipca (środa) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel