Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Wadium musi bezwzględnie zabezpieczać cały okres związania ofertą

Wadium ma funkcję dyscyplinującą wykonawcę do zawarcia umowy na warunkach zaoferowanych w ofercie i chroni interesy instytucji zamawiającej. Jeżeli jest wnoszone w formie gwarancji, powinno zabezpieczać ofertę minimum w okresie, w którym wykonawca pozostaje nią związany. Regulacje ustawy Pzp wydają...

Podział kosztów odwołania musi być sprawiedliwy

Podział kosztów postępowania odwoławczego powinien podlegać rozdzieleniu w takiej części, w jakiej odwołanie odniosło skutek. Pomimo że odwołanie zostało uwzględnione, to w sytuacji gdy Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła jeden z trzech zgłoszonych przez odwołującego zarzutów, zasadnie rozdzieliła...

Odpowiedź zamawiającego na pytanie wykonawcy „zgodnie z SIWZ” nie stanowi wyjaśnienia!

Obowiązkiem wykonawcy ubiegającego się o zamówienia publiczne jest współdziałanie z zamawiającym, polegające na zadawaniu pytań wyjaśniających treść siwz. Zamawiający zaś powinien wyczerpująco udzielać odpowiedzi. Formułowanie wyjaśnienia „zgodnie z SIWZ” nie stanowi odpowiedzi na zadane pytanie...

To zamawiający ocenia, na ile realne jest wykonanie zamówienia za podane w ofercie wynagrodzenie

Zgodnie z generalnymi zasadami zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zamawiający jest zobowiązany zwrócić się z żądaniem udzielenia wyjaśnień, zawsze gdy zaoferowana przez wykonawcę cena, koszt lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie bądź budzą...

Nie każdy podział zamówienia narusza przepisy ustawy Pzp

Tylko świadomy podział zamówienia na części, dokonany przez zamawiającego z zamiarem uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp, stanowi naruszenie ustawowego zakazu. Przy ocenie, czy doszło do zakazanego podziału zamówienia, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy takie jak...

Wykonanie kluczowej części prac nie potwierdza spełniania warunku doświadczenia

Jeżeli w opisie warunku zostało wskazane doświadczenie polegające na realizacji określonego zadania, to nie jest dopuszczalne uznanie za potwierdzające spełnianie tego warunku wykonanie prac stanowiących jedynie część takiego zadania (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 27 czerwca 2019 r., sygn. akt...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Obejrzyj webinarium

Zamówienia z wolnej ręki

Poznaj nowe przepisy Prawa zamówień publicznych

22 września (wtorek) godz. 10-11

Transmisja online

Zapisz sie już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel