Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Sprawdź, czy można się odwołać od rozstrzygnięcia konkursu

Zarówno w dyrektywach, jak i prawie krajowym konkurs nie jest procedurą zmierzającą do udzielenia zamówienia publicznego. Procedura konkursu została rozróżniona od postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Czym innym jest także oferta, a czym innym praca konkursowa. Analiza art. 180 ust. 2...

Czy gwarancja wadialna wystawiona na jednego członka konsorcjum poprawnie zabezpiecza ofertę?

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum wykonawcy mogą wnieść wspólnie jedno wadium lub każdy z nich może złożyć odrębną gwarancję. W tym drugim przypadku zdarza się, że w treści gwarancji brak jest informacji o tym, że jest ona wniesiona w imieniu całego konsorcjum. Powstaje wówczas...

To zamawiający musi zadbać o to, by czynności w postępowaniu wykonywały osoby bezstronne

Obowiązkiem zamawiającego jest uprzedzenie osoby składającej oświadczenie, której powierzono czynności w postępowaniu, o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Czynność ta powinna zostać dokonana przed odebraniem oświadczenia. Czy fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim...

Czy naruszenie art. 11 ust. 7d ustawy Pzp uzasadnia unieważnienie postępowania?

Wszczęcie postępowania w każdym z dwóch podstawowych trybów, tj. przetargu nieograniczonym lub ograniczonym wiąże się z obowiązkiem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jednym z przepisów regulujących kwestię ogłoszeń jest art. 11 ust. 7d ustawy Pzp. Zgodnie z jego treścią, ogłoszenia publikowane w...

Poprawienie omyłki w ofercie w zakresie danych do kryterium oceny ofert

Zamawiający powinien równo traktować wykonawców oraz unikać sytuacji, które mogą być interpretowane jako negocjacje treści złożonej oferty. W tym zakresie sytuacją szczególną jest dokonywanie poprawek w informacjach podawanych przez wykonawców w zakresie kryteriów oceny ofert. Sprawdź, w jakich...

Wadliwa sesja otwarcia ofert powoduje konieczność unieważnienia postępowania

Otwarcie ofert musi być jawne. Podczas trwania sesji otwarcia ofert zamawiający jest zobowiązany ujawnić dane wykonawców, oferowane przez nich ceny, warunki płatności oraz termin wykonania zamówienia. Czy w przypadku postępowania objętego elektronizacją, w którym zamawiający otwiera oferty z...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Zapisz się na szkolenie!

Nowe Prawo zamówień publicznych

Poznaj najważniejsze zmiany przy udzielaniu zamówień!

Prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

 2 grudnia (poniedziałek), Warszawa

Zarezerwuj miejsce już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel