Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Czy mimo, że ceny ofert przekraczają środki zamawiającego, musi on je ocenić przed unieważnieniem przetargu?

Artykuł 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze przywołaną...

Jak potwierdzać brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków w zamówieniach „obronnych”?

W przypadku zamówień obronnych i z dziedziny bezpieczeństwa nie obowiązuje reguła zamówień klasycznych, zgodnie z którą dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie warunków i braku podstaw wykluczenia mają być aktualne na dzień ich złożenia. Przeciwnie – oświadczenia lub dokumenty, które...

Same podejrzenia relacji zamawiający – wykonawca nie wystarczą, by podjąć decyzję o wykluczeniu

Stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę, jeżeli np. ten wykonawca lub osoby uprawnione do jego reprezentowania pozostają w określonych relacjach z zamawiającym. Samo jednak podejrzenie konfliktu interesów nie wystarczy, by zamawiający mógł...

Użycie znaków towarowych przy opisie dostawy leków – ważne wskazówki KIO

W przypadku zamawiania leków przez zamawiających zauważa się w praktyce problemy, które dotykają też innych, a wiążą się z wynikającym z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zakazem opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia, gdy mogłoby to prowadzić do...

Rozmowa z personelem wykonawcy jako kryterium oceny ofert

Kryteria oceny ofert powinny być przejrzyste i mierzalne. Z uwagi na to, że rzetelna ocena kompetencji osób dedykowanych na dane stanowisko przy realizacji kontraktu jest trudna do przeprowadzenia jedynie na podstawie oświadczeń zawartych w dokumentach oferty, pewien zamawiający chciał zbadać...

Wykonawca, wykazując swoje doświadczenie, może powołać się na kilka umów jako jedno zamówienie

Dopuszczalne jest, aby wykonawca wykazywał swoje doświadczenie, powołując się łącznie na dwie lub większą liczbę umów jako jedno zamówienie, chyba że instytucja zamawiająca wykluczyła taką możliwość na podstawie wymogów związanych z przedmiotem i celami danego zamówienia publicznego oraz...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Weź udział w szkoleniu!

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Szkolenie prowadzi dr A. Gawrońska-Baran

11 października 2018 r. w Warszawie

Więcej informacji >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel