Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Kar umownych nie wolno formułować w dowolny sposób – wskazówki KIO

Instytucja zamawiająca, która kształtuje ramy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie może kreować zapisów umowy jedynie zgodnie ze swoim wyobrażeniem. Nie jest uprawnione obarczanie wykonawcy niewspółmiernie wysokim ryzykiem, jakie wiąże się z realizacją zamówienia wobec ryzyka...

01.02.2019 Dokumentacja
Dwustopniowa ocena w ramach kryteriów – sprawdź, czy TSUE na taką zezwala

Od dłuższego czasu ustawodawca kładzie nacisk na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, czyli o najlepszym stosunku jakości do ceny. Wielu zamawiających podejmuje próby sprostania tym oczekiwaniom. Niemniej w praktyce wciąż dominuje najniższa cena, która z reguły przekłada się na niskie...

Czy wykluczyć wykonawcę, który kwestionuje wcześniejsze odstąpienie od umowy?

Prawo pozwala zamawiającemu na wykluczenie z udziału w postępowaniu wykonawcy, który w istotnym stopniu nie wykonał albo wykonał nienależycie wcześniejszą umowę, zawartą również z innym podmiotem zamawiającym. Czy wykonawca, który kwestionuje zasadność odstąpienia od umowy w drodze sporu sądowego...

Dokument składany w ramach kryterium oceny ofert nie podlega uzupełnieniu

Czy w ramach kryteriów oceny ofert zamawiający może dopuścić do doprecyzowania oferty? Warto wiedzieć, jakie są granice ingerencji w treść oferty. Czy podlega ona uzupełnieniu albo wyjaśnieniu w każdym przypadku, który choćby w części odnosi się do warunków udziału w postępowaniu. Zakres oferty...

11.01.2019 Omyłki
Jak formułować treść wezwania do wykonawcy – istotne wskazówki

Wykonawca musi być precyzyjnie poinformowany o wadach w złożonych dokumentach. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe uzupełnienie oferty zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. Jakie są konsekwencje skierowania wezwania nieprecyzyjnego, niejednoznacznego, wadliwego, abstrahującego od zawartości...

Zasady rozliczeń między konsorcjantami nie wpływają na relacje między zamawiającym i konsorcjum

Czy w trakcie realizacji zamówienia przez konsorcjum mogą ulec zmianie ustalone zasady rozliczeń między konsorcjantami oraz konsorcjum i zamawiającym? Czy zamawiający jest uprawniony do tego, by wskazać w umowie, że przyjęte reguły współpracy wiążą niezmiennie całe konsorcjum? Czy konflikt między...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Zapraszamy na szkolenie!

Udzielanie zamówień publicznych do 30 tys. euro

Posłuchaj porad dr A. Gawrońskiej-Baran

1 kwietnia, Warszawa

Zapisz się już dziś>> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel