Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Zasady rozliczeń między konsorcjantami nie wpływają na relacje między zamawiającym i konsorcjum

Czy w trakcie realizacji zamówienia przez konsorcjum mogą ulec zmianie ustalone zasady rozliczeń między konsorcjantami oraz konsorcjum i zamawiającym? Czy zamawiający jest uprawniony do tego, by wskazać w umowie, że przyjęte reguły współpracy wiążą niezmiennie całe konsorcjum? Czy konflikt między...

Zobacz, czy gwarancja wadialna wystawiona na członka konsorcjum jest skuteczna

Czy przewidziana w ustawie Pzp solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum za wykonanie zamówienia dotyczy również wniesienia wadium w formie gwarancji? Czy obowiązki wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie mogą być traktowane jako stanowiące świadczenie niepodzielne? Czy zamawiający...

Czy mimo, że ceny ofert przekraczają środki zamawiającego, musi on je ocenić przed unieważnieniem przetargu?

Artykuł 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, że zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze przywołaną...

Jak potwierdzać brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków w zamówieniach „obronnych”?

W przypadku zamówień obronnych i z dziedziny bezpieczeństwa nie obowiązuje reguła zamówień klasycznych, zgodnie z którą dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie warunków i braku podstaw wykluczenia mają być aktualne na dzień ich złożenia. Przeciwnie – oświadczenia lub dokumenty, które...

Same podejrzenia relacji zamawiający – wykonawca nie wystarczą, by podjąć decyzję o wykluczeniu

Stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę, jeżeli np. ten wykonawca lub osoby uprawnione do jego reprezentowania pozostają w określonych relacjach z zamawiającym. Samo jednak podejrzenie konfliktu interesów nie wystarczy, by zamawiający mógł...

Użycie znaków towarowych przy opisie dostawy leków – ważne wskazówki KIO

W przypadku zamawiania leków przez zamawiających zauważa się w praktyce problemy, które dotykają też innych, a wiążą się z wynikającym z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zakazem opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów bądź pochodzenia, gdy mogłoby to prowadzić do...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Bezpłatne webinarium!

Zamówienia na roboty budowlane 

Specyfika postępowania

Transmisja live

23 listopada (piątek), godz. 10-11

Zapisz się już dziś >> 

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel