Prawo

W tym dziale znajdziesz informacje powiązane bezpośrednio z Prawem zamówień publicznych, a więc teksty aktów prawnych oraz orzeczenia KIO i sądów powszechnych. Wybrane orzeczenia opatrzone zostały omówieniem i eksperckim komentarzem.

Omówienia orzeczeń

Czy brak informacji o podwykonawcach wpływa na dalsze losy oferty?

Wykonawca nie musi znać pełnej listy podwykonawców na etapie składania oferty. Ich wskazanie może nastąpić także na etapie realizacji zamówienia. Czy informacje dotyczące podwykonawców stanowią zatem treść oferty sensu stricto? Czy oświadczenie o udziale podwykonawców jest jedynie oświadczeniem...

Czy protokół odbioru usługi potwierdza jej należyte wykonanie?

W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy podmiot zamawiający może żądać m.in. przedłożenia wykazu usług. Wykazane tam zamówienia powinny dodatkowo zostać potwierdzone dokumentami wskazującymi na ich należyte...

Abstrakcyjne ograniczenie podwykonawstwa jest niezgodne z dyrektywami

Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Musi być to jednak podyktowane charakterem i specyfiką przedmiotu zamówienia. Wyłączenie podwykonawstwa nie może mieć więc charakteru abstrakcyjnego i ograniczać się do wskazania części procentowej...

Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki do udzielenia zamówienia in-house

Ustawa Prawo zamówień publicznych jako podstawowe tryby postępowania wymienia przetarg nieograniczony oraz ograniczony. Zgodnie z jej art. 10 ust. 2 skorzystanie z innych procedur, w tym zamówienia z wolnej ręki, może nastąpić jedynie w okolicznościach określonych w ustawie. Należy przy tym zwrócić...

Niska cena nie zawsze musi być rażąca – omówienie wyroku KIO

Zamawiający jest zobowiązany wszcząć postępowanie wyjaśniające, jeżeli cena, koszt lub ich istotne części składowe opisane w ofercie wydadzą mu się rażąco niskie oraz wzbudzą wątpliwości co do możliwości właściwego wykonania zamówienia. Regulacja ta jest często wykorzystywana przez wykonawców...

Interes zamawiającego kontra zasada uczciwej konkurencji w postępowaniu

Naruszenie zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji następuje w sytuacji, gdy zamawiający w sposób preferencyjny traktuje jednego lub kilku wykonawców i tym samym utrudnia udział w postępowaniu innym podmiotom. Takie zachowanie jest szczególnie niebezpieczne, gdyż sprzyja...

Czytaj więcej omówień orzeczeń »

Bezpłatne webinarium!

Co musisz wiedzieć o udzielaniu zamówienia klasycznego powyżej progów unijnych?

Sprawdź, jakie zmiany Cię czekają!

Transmisja online

24 marca (wtorek), godz. 10-11

Wkrótce startują zapisy! 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel