Regulamin korzystania z portalu Zamówienia Publiczne obowiązujący do umów zawartych przed dniem 25.12.2014 r.

   Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Portal Zamówienia Publiczne jest portalem internetowym, którego wydawcą jest Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098264, nr NIP 526-19-92-256, REGON 012725225.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, zwane dalej Wydawnictwem, oraz korzystania przez Użytkowników z Portalu Zamówienia Publiczne, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Wydawnictwem umowę na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne i korzysta z Usług.

2. Wydawnictwo - Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - wydawca Portalu Zamówienia Publiczne.

3. Usługi - usługi i narzędzia udostępniane i świadczone zarejestrowanym w Portalu Zamówienia Publiczne Użytkownikom, za pośrednictwem tego portalu, w tym w szczególności interpretacje przepisów prawa zamówień publicznych, przegląd orzecznictwa, wzory umów i innych dokumentów, teksty najważniejszych aktów prawnych z zakresu zamówień publicznych, artykuły o zmianach i aktualnościach z zakresu zamówień publicznych, odpowiedzi ekspertów na kierowane za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne pytania Użytkowników.

4. Portal Zamówienia Publiczne/Portal - serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.Portalzp.pl, będący własnością Wydawnictwa i administrowany przez nie, poświęcony tematyce związanej z zamówieniami publicznymi.

Rozdział 2

Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu

§ 4

Zamawiając Usługi za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie www.Portalzp.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z opisem Usług, warunkami ich świadczenia drogą elektroniczną przez Wydawnictwo oraz niniejszym regulaminem, a także, że je akceptuje i zobowiązuje się ich przestrzegać.


W terminie 10 dni od zamówienia danych Usług Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od umowy o ich świadczenie. Prawo odstąpienia można wykonać poprzez wysłanie do Administratora najpóźniej w ostatnim dniu powyższego terminu stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej. Prawo do odstąpienia nie dotyczy Usług, których świadczenie zostało rozpoczęte za zgodą Użytkownika przed upływem wskazanych powyżej 10 dni od chwili ich zamówienia.

§ 5

1. Użytkownicy Portalu Zamówienia Publiczne dokonując zamówienia Usług i rejestracji w Portalu Zamówienia Publiczne, wypełniając formularz zamówienia dostępny na stronie www.Portalzp.pl, udostępniają swoje następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, miasto, kod, ulicę, nr domu, nr mieszkania, adres e-mailowy. Podanie danych zawartych w formularzu jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Zamówienia Publiczne przez Wydawnictwo.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawnictwo.  Chroni ono dane osobowe Użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

3. Dane osobowe Użytkowników, zawarte w formularzu zamówienia, Wydawnictwo przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r., o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

4. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Wydawnictwa, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

5. Wydawnictwo nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji bądź innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników Portalu. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Portalu Zamówienia Publiczne i nie zawierają jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Rozdział 3

Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu

§ 6

1. Usługi świadczone przez Wydawnictwo polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, całości lub części zasobów Portalu Zamówienia Publiczne, a także umożliwieniu Użytkownikom korzystania z usługi „Zadaj pytanie” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Usługi świadczone przez Wydawnictwo za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą płatną jest dostęp do artykułów i innych treści zawartych w Portalu Zamówienia Publiczne oraz możliwość korzystania z usługi „Zadaj pytanie” umożliwiającej przesyłanie przez Użytkowników maksymalnie trzech pytań w miesiącu kalendarzowym do ekspertów współpracujących z Wydawnictwem i otrzymywanie odpowiedzi na te pytania (abonament Premium). Usługą bezpłatną jest możliwość subskrypcji e-lettera (elektronicznego biuletynu informacyjnego o aktualnościach z zakresu zamówień publicznych) oraz dostęp do: przydatnych adresów, przydatnych linków, pomocy, aktualności, interaktywnej mapy serwisu i innych określonych przez Wydawnictwo treści Portalu Zamówienia Publiczne (www.Portalzp.pl). Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych Usług.

3. W celu uzyskania dostępu do płatnych Usług za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne, tj. w szczególności do całości zasobów Portalu Zamówienia Publiczne oraz możliwości zadawania pytań ekspertom, należy dokonać rejestracji Użytkownika w Portalu i wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie www.Portalzp.pl oraz opłacić abonament za korzystanie z tych Usług.

4. W celu zarejestrowania się Użytkownika i złożenia zamówienia na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne należy:

A. Na stronie www.Portalzp.pl, po kliknięciu przycisku „Zarejestruj się” wypełnić formularz zamówienia. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do pełnej wersji Portalu i dostępnych w jego ramach narzędzi i usług. W formularzu rejestracyjnym należy podać podstawowe dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy (lub instytucji), adres Użytkownika (miasto, kod, ulica, nr domu, nr mieszkania), adres e-mailowy, NIP.

B. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką, jako obowiązkowe.

C. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi, i być zgodne z prawdą.

D. Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika przesyłany jest do Wydawnictwa oraz zapisywany w bazie danych www.Portalzp.pl.

E. Po zakończeniu procesu rejestracji, w ciągu 48 godzin, Użytkownik otrzymuje hasło i login do konta Portalu Zamówienia Publiczne.

5. Złożenie przez Użytkownika zamówienia na świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy z Wydawnictwem na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia i przesłanie Użytkownikowi na adres e-mail, podany przez niego w formularzu, zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem złożonej oferty przez Wydawnictwo i z zawarciem Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem.

6. Użytkownik uzyskuje dostęp do płatnych Usług za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania umieszczonym na stronie www.Portalzp.pl.

7. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego loginu i hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie loginu i hasła przez Użytkownika nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Wydawnictwu przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne przy użyciu przyznanego Użytkownikowi loginu i hasła poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Portalu przez Użytkownika.

9. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu do Usług i korzystania z nich za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne przez osoby nieuprawnione. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest chronić i zachować w poufności przyznane mu login i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do płatnych Usług.

10. Wydawnictwo ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem z materiałów zamieszczonych w Portalu Zamówienia Publiczne, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem ich, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkowników korzystających z Usług za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne.

11. W przypadku zastosowania przez Wydawnictwo powyższych zabezpieczeń Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 7

1. W celu skorzystania z płatnej Usługi „Zadaj pytanie” za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne Użytkownik zobowiązany jest do wybrania w formularzu tematu pytania, przedstawienia możliwie jak najbardziej szczegółowego opisu stanu faktycznego oraz sformułowania pytania, na które chce uzyskać odpowiedź eksperta. Odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkowników Portalu Zamówienia Publiczne mają jedynie charakter informacji prawnej, a nie opinii prawnej. Odpowiedzi są udzielane wyłącznie na pytania zadawane pojedynczo. Przy wpisaniu kilku pytań do jednego okna z pytaniem odpowiedź będzie udzielana tylko na pierwsze pytanie.

2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie, które wykracza poza tematykę zamówień publicznych, jest sformułowane w sposób zbyt ogólny i nieprecyzyjny, uniemożliwiający udzielenie odpowiedzi, lub którego treść wskazuje na konieczność udzielenia porady bądź sporządzenia opinii prawnej przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego. Konieczność taka zachodzi, gdy w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika pytanie niezbędne stają się:

a) zapoznanie się z treścią dokumentów, w szczególności umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych - postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych itp. lub ich interpretacji,

b) kompleksowa ocena stanu faktycznego lub wskazanie alternatywnych rozwiązań, których skutki mogą wywrzeć wpływ na sytuację faktyczną i prawną Użytkownika,

c) sformułowanie wypowiedzi oceniającej słuszność podjętych lub podejmowanych przez Użytkownika i inne podmioty przedstawione w pytaniu działań lub szanse ich powodzenia,

d) wydanie opinii na temat działań występujących w konkretnej sprawie przedstawicieli i organów wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej.

3. Z zastrzeżeniem punktu 2 powyżej, każdy Użytkownik, który wykupił abonament na dostęp do płatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne i zada pytanie ekspertowi współpracującemu z Portalem Zamówienia Publiczne, otrzymuje gwarancję uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. W zależności od stopnia trudności przewidywany termin udzielenia indywidualnej odpowiedzi (z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem podstawy prawnej) wynosi od 3 do 14 dni roboczych. Każda odpowiedź udzielana przez eksperta przechodzi dodatkowo dwu- lub trzy-stopniowy etap weryfikacji dokonywany przez specjalistów z zakresu zamówień publicznych. Wybrane odpowiedzi na pytania Użytkowników są, oprócz wysyłki do Użytkownika, publikowane na stronach Portalu Zamówienia Publiczne, jednakże bez ujawniania jakichkolwiek danych pozwalających na identyfikację podmiotów, których pytanie dotyczy. Odpowiedzi na pytania udzielane są w dni robocze. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych w zamian za święta przypadające w soboty.

4. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość odstąpienia od gwarancji, o której mowa w pkt 3 powyżej, i wyznaczenia dłuższego terminu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika pytanie, w przypadku gdy pytanie wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego oraz konsultacji kilku prawników. O odstąpieniu od powyższej gwarancji oraz nowym terminie Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z punktem 7 poniżej.

5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich. Pytanie zadane przez Użytkownika nie może zawierać danych osobowych Użytkownika ani innych osób i podmiotów lub sygnatur spraw.

6. Wydawnictwo zastrzega, że odpowiedzi będą udzielanie tylko i wyłącznie na pytania Użytkowników, którzy wykupili abonament na dostęp do płatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne oraz zadali pytanie do Wydawnictwa za pośrednictwem formularza zamieszczonego na podstronie „Zadaj pytanie” Portalu Zamówienia Publiczne www.Portalzp.pl. Pytania przesłane w inny sposób nie będą akceptowane przez Wydawnictwo.

7. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do:

a) odesłania pytania wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności faktycznych, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie,

b) wskazania treści znajdujących się na stronach serwisu, w których, według Wydawnictwa, znajduje się odpowiedź na zadane przez Użytkownika pytanie, i w ten sposób udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie,

c) odmowy udzielenia odpowiedzi, w przypadku gdy pytanie nie spełnia warunków wskazanych w punkcie 1 powyżej.

8. Wszelką korespondencję związaną z pytaniami kierowanymi przez Użytkowników Wydawnictwo kieruje do Użytkownika drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mailowy.

§ 8

Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne wymagane są uzyskanie połączenia z Internetem oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności.

§ 9

1. Majątkowe prawa autorskie do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu Zamówienia Publiczne należą do Wydawnictwa. Utwory te i materiały podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 ze zm.). Korzystanie z tych utworów i materiałów jest dozwolone tylko zgodnie z zasadami omówionymi poniżej.

2. Korzystanie przez Użytkowników z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu Zamówienia Publiczne oraz z udzielonych przez ekspertów odpowiedzi na pytania zadawane przez Użytkowników jest możliwe tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego określonego przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 ze zm.) i użytku własnego Użytkownika.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu Zamówienia Publiczne ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranych, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

4. Zamówienie i opłacenie przez Użytkownika abonamentu na dostęp do płatnych Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu Zamówienia Publiczne.

5. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo o wszelkim znanym mu nieautoryzowanym i bezprawnym korzystaniu z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu Zamówienia Publiczne.

6. Naruszenie zasad określonych w niniejszym punkcie przez Użytkownika lub osobę trzecią przy jego pomocy lub za jego zachętą stanowi czyn zabroniony, ścigany prawnie, i obarczone jest odpowiedzialnością cywilną i karną.

Rozdział 4

Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

§ 10

1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego e-lettetra (biuletynu elektronicznego) na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

2. Usługa subskrypcji e-lettera Portalu Zamówienia Publiczne jest Usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres poczty elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza na stronie www.Portalzp.pl.

3. E-letter jest przesyłany do Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji, dwa razy w tygodniu.

4. Możliwość korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, o których mowa powyżej, jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5. Każdy e-letter lub inna przesyłka pochodząca od Wydawnictwa zawierają:

a) informację o nadawcy,

b) wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,

c) informację o sposobie rezygnacji z korzystania z tej Usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Użytkownika).

Rozdział 5

Abonament na dostęp do płatnych Usług

§ 11

1. Aktualna cena abonamentu za Portal Zamówienia Publiczne jest podana na stronie www.Portalzp.pl.

2. Abonament nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Wydawnictwa. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

3. Użytkownik upoważnia Wydawnictwo do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Rozdział 6

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej Usługi

§ 12

1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu Zamówienia Publiczne, wynikający z przyczyn od Wydawnictwa niezależnych.

2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Portalu Zamówienia Publiczne i dostępie do niego, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Portalu.

3. Wydawnictwo nie świadczy żadnych usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych w Portalu Zamówienia Publiczne lub posłużenia się wzorami udostępnianych za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne wzorów dokumentów. Użytkownik korzysta z powyższych materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność.

4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu Zamówienia Publiczne treści reklamowych dotyczących zarówno własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

Rozdział 7

Postępowanie reklamacyjne

§ 13

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu Zamówienia Publiczne oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres portalzp@wip.pl z podaniem opisu i przyczyn reklamacji  oraz danych identyfikujących reklamującego.

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Wydawnictwo następuje w ciągu 7 dni roboczych od jej otrzymania.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przez Wydawnictwo przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

Rozdział 8

Rezygnacja z Usługi

§ 14

1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne. Wystarczy w tym celu skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta - e-mailem: cok@wip.pl, portalzp@wip.pl lub telefonicznie: 0 22 518 29 29 (pon. - pt. w godzinach 7.00-19.00) i złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z dalszego korzystania z Usług i wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym Wydawnictwo zostało powiadomione przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy.

2. Rezygnacja z korzystania z płatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z bezpłatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne, tj. z rezygnacją z otrzymywania cotygodniowego e-lettera. Można go dalej otrzymywać, ponieważ jest bezpłatny.

3. Rezygnacja z korzystania z bezpłatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z płatnych Usług świadczonych przez Wydawnictwo za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne. Aby zrezygnować z bezpłatnego e-lettera Portalu Zamówienia Publiczne, Użytkownik może odesłać e-mail z tematem „wypisz” pod adresem portalzp@wip.pl.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania, tj. od 1.06.2009 r. i stanowi całą i wyczerpującą treść umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne.

2. Wydawnictwo ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne i zablokować mu dostęp do płatnych Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub nieterminowego dokonywania opłat abonamentowych za dostęp do płatnych Usług.

3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www.Portalzp.pl.

§ 16

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Wydawnictwo na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte.

§ 17

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

§ 18

1. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa, należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała, najbliżej jak to możliwe, intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

2. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne podlegają prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, których przepisy stosuje się w kwestiach w niniejszym regulaminie nieuregulowanych.

3. W razie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Zamówienia Publiczne lub na tle przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu wyłączną jurysdykcję będą posiadać polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby pozwanego.

Warszawa, dnia 1.06.2009 r.

Rejestracja Użytkowników i ochrona danych osobowych

Do ochrony prywatności użytkowników przywiązujemy szczególną uwagę. Zależy nam na tym, aby wszyscy korzystający z naszych usług czuli się bezpiecznie. Poniżej wyjaśniamy zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach: www.Portalzp.pl.

Rejestracja Użytkowników

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez portal prosimy Użytkowników o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła, które umożliwią korzystanie z pełnej wersji portalu. W formularzu rejestracyjnym należy podać podstawowe dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, miasto, kod, ulica, nr domu, nr mieszkania, adres e-mailowy.

Formularz rejestracyjny

Wypełnienie formularza nie jest przymusowe. Jeśli jednak tego nie zrobisz, będziesz mógł korzystać jedynie z niewielkiej części zasobów Portalu Zamówienia Publiczne.

W przypadku e-lettera (wysyłanego dwa razy w tygodniu e-mailowego serwisu informacyjnego portalu Zamówienia Publiczne) prosimy jedynie o podanie takich danych, jak: imię i nazwisko oraz adres e-mailowy, na który Użytkownicy będą otrzymywali zamówiony e-letter. Subskrypcja e-lettera jest całkowicie bezpłatna.

Użytkownicy w każdej chwili mogą zrezygnować z korzystania z portalu Zamówienia Publiczne. Wystarczy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta - e-mailem: cok@wip.pl lub telefonicznie: 0 22 518 29 29.

Rezygnacja z dostępu do pełnej wersji Portalu nie jest równoznaczna z rezygnacją z e-lettera. Można go dalej otrzymywać, ponieważ jest bezpłatny.

Bezpłatny e-letter dla Zamawiających

I odwrotnie - rezygnacja z e-lettera nie jest równoznaczna z rezygnacją z płatnego dostępu do Portalu Zamówienia Publiczne. Aby zrezygnować z e-lettera, wystarczy kliknąć: USUŃ Z LISTY.

Dane osobowe

W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowych usługach, produktach, serwisach, e-letterach i konkursach w Portalu Zamówienia Publiczne, a także - zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Portalu Zamówienia Publiczne.

Należy przy tym pamiętać, że wyrażenie zgody przez Użytkownika Portalu Zamówienia Publiczne na przetwarzanie przez Portal jego danych osobowych do celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Jeżeli uzyskamy Twoją zgodę, będziemy je przetwarzali m.in. w celu wysyłania materiałów informacyjnych na temat nowych działów, produktów, usług, badania opinii publicznej.

Dane są nam potrzebne m.in. do określenia upodobań Użytkowników portalu Zamówienia Publiczne. Dzięki temu będziemy mogli dostosować Portal do ich wymagań i potrzeb.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Portalu Zamówienia Publiczne w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

Jako wydawcy Portalu Zamówienia Publiczne nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji bądź innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Portalu Zamówienia Publiczne i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, warunków korzystania z Portalu Zamówienia Publiczne, subskrypcji prosimy o wysyłanie uwag i pytań pod adresem:

Centrum Obsługi Klienta:

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

ul. Łotewska 9A

03-918 Warszawa

tel. 0 22 518 29 29,

faks 0 22 518 27 50.

Kontakt z redakcją

Aby się z nami skontaktować, wyślij e-mail: portalzp@wip.pl

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.