Odpowiedź udzielona 2015-02-10

Wyślij Drukuj A A A

Andrzela Gawrońska-Baran
Andrzela Gawrońska-Baran

Dokument aktualny
ważny od: 2015-02-10

Stosując kryterium gwarancji dodatkowej należy wskazać minimalny oraz maksymalny okres dopuszczalnej gwarancji

Pytanie:

Bardzo prosimy o przeanalizowanie zapisów, które chcemy opublikować w ramach kryteriów oceny ofert. Czy żądać samej gwarancji czy możemy żądać jak niżej opisaliśmy wydłużenia gwarancji (do max 60 miesięcy) wraz z gwarancją na roboty budowlane również na dostarczone i zamontowane urządzenia, czy nie wpłynie to przypadkiem na wzrost ceny ofertowej?

Oto zapisy gwarancji:

„1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1 oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
1.4 wniesiono poprawnie wadium, (jeżeli dotyczy)
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązują następujące kryteria oceny ofert:
4.1 Cena 90%

Obliczona według poniższego wzoru:
C min
C = --------------------------------- x 90 pkt
C b

gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
C min – najniższa cena ofertowa brutto
C b – cena badanej oferty brutto

4.2 Gwarancja 10%

Obliczona według poniższego wzoru:
Go – G min
G = ------------------------------------ x 10 pkt
G max – G min

gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
G max – gwarancja maksymalna
G min – gwarancja minimalna
G o – gwarancja oferty ocenianej

UWAGA:
• Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr … do SIWZ).
Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
• MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ.
• MAKSYMALNY okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urządzenia uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje
najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.
Łączna liczba punktów zostanie obliczona jako suma uzyskanych punktów
w w/w kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
P – łączna liczba punktów uzyskana w kryteriach

Oferta Wykonawcy która uzyska największą ilość punktów będzie wybrana jako oferta najkorzystniejsza a Wykonawcy zostanie powierzona realizacja przedmiotowego zamówienia.
Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną”.

 

Artykuł dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników

Pozostało jeszcze 88% treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp
 

Zamów pełny dostęp do portalu i korzystaj z:

 • bazy ponad 650 000 aktualnych przetargów
 • 4 519 fachowych porad prawnych
 • ponad 200 przydatnych w codziennej pracy wzorów dokumentów
 • 1 887 wyroków Krajowej Izby Odwoławczej
 • wskazówek eksperta, który odpowie na Twoje pytania
Zaloguj się             Zamów dostęp
                       
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.