Ekspert: Renata Dzikowska
Renata Dzikowska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Radca prawny, specjalizujący się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych. Obecnie pełni funkcję naczelnika w Departamencie Kontroli UE Urzędu Zamówień Publicznych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych szeroko pojętej tematyce zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Renata Dzikowska

10
07/2017

Wcześniejsze otwarcie oferty powoduje konieczność unieważnienia postępowania

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony. W dniu otwarcia ofert, już po sesji otwarcia, do wydziału tj. miejsca, w którym wykonawca miał złożyć ofertę, wpłynęła oferta. Oferta ta została złożona w innym miejscu niż wskazane w siwz, ale w wyznaczonym terminie. Koperta była nieprawidłowo opisana, żaden zapis na niej nie wskazywał, iż jest to oferta do postępowania przetargowego. Do otworzenia koperty doszło w dniu poprzedzającym termin składania i otwarcia ofert. Zamawiający wskazał w siwz, jak należy opisać kopertę oraz zawarł zapis: „Zamawiający nie odpowiada za ewentualne zapoznanie się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia oraz za ewentualne nieprzyjęcie jej w niniejszym postępowaniu”.Jakie dalsze czynności w postępowaniu powinien podjąć zamawiający? Czy można dokonać oceny ofert i wybrać najkorzystniejszą z nich, czy należy unieważnić postępowanie? Jak zamawiający powinien potraktować nieprawidłowo złożoną ofertę? Czy można uznać, iż źle opisana oferta wpłynęła do zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert?
13
07/2017

Omyłki w kosztorysach ofertowych – sprawdź, jak dokonać wielu poprawek zgodnie z przepisami

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane z wynagrodzeniem kosztorysowym. Wykonawca złożył ofertę, do której dołączył kosztorysy ofertowe na branżę drogową i instalacyjną. Po ich sprawdzeniu ustalono, że:
 • w kosztorysie branży drogowej składającym się z 91 pozycji, w 42 jest niekompletny opis pozycji,
 • w kosztorysie branży instalacyjnej składającym się ze 132 pozycji, w 37 z nich jest niekompletny opis pozycji.
Niekompletność polega na braku w opisach szczegółowych wymagań materiałowych, które zamawiający dookreślił dodatkowo w przedmiarach robót. Chodzi np. o kolor wymaganej kostki, rodzaj piasku, rur i kruszywa itp. Poza wskazanymi niekompletnościami opisy pozycji są zgodne.Czy zamawiający może korygować niekompletne opisy pozycji przedmiarowych w takiej ilości, doprowadzając do zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia?Dodatkowo w kosztorysie branży drogowej w dwóch pozycjach wykonawca w opisie pozycji wpisał inne – zaniżone krotności (zamiast krotność 1 wpisał 0,6, zamiast krotność 28 wskazał 14) niż wynikają z dołączonych przedmiarów, zachowując jednocześnie niezmienione ilości przedmiarowe. Zamawiający obawia się, czy wykonawca uwzględnił w cenie wymagane krotności. Czy w związku z tym możemy od razu poprawić krotności z 06 na 1 i z 14 na 28 w tych dwóch pozycjach, a jeżeli tak, czy powinniśmy też przeliczyć ceny jednostkowe i wartości pozycji, zwiększając cenę kosztorysową oferty, czy poprawić bez zmiany ceny, pozostawiając wykonawcy możliwość niewyrażenia zgody na poprawę?A może najpierw należy wezwać wykonawcę do wyjaśnienia, z czego wynikają rozbieżności w zakresie krotności i czy ceny jednostkowe uwzględniają zakres wymagany do realizacji w siwz? Jak zareagować, w sytuacji gdy wykonawca wskaże, że się pomylił w krotnościach i należy zwiększyć ceny jednostkowe? Czy w takim przypadku poprawa kosztorysu będzie miała już znamiona negocjacji z wykonawcą?
30
06/2017

Powołanie komisji przetargowej – praktyczne aspekty

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony ze środków unijnych. Trzy postępowania dotyczące tego samego zamówienia zostały już unieważnione – dwa razy nie złożono ofert, raz najkorzystniejsza z ofert przewyższała sumę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Czy za każdym razem, do każdego przetargu, należy powoływać  kolejną komisję przetargową na podstawie osobnej decyzji? Czy komisja może pracować na podstawie jednego dokumentu do czasu podpisania umowy na zamówienie?
22
06/2017

Kiedy należy poinformować zamawiającego o podwykonawcach realizujących zamówienie?

Pytanie: W przypadku zamówień na roboty budowlane i zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, wykonawca informuje zamawiającego o danych podwykonawców. Proszę o doprecyzowanie, co należy rozumieć przez „wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego”?
06
06/2017

Korekta omyłek w ofertach na konkretnych przykładach z procedury zamówieniowej

Pytanie: Zamawiający wymaga przedstawienia w postępowaniu kosztorysu ofertowego. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, jak należy poprawić następujące omyłki w ofertach:
 • błędne zaokrąglenie – zamawiający żądał ułożenia krawężnika długości 33,55 mb a wykonawca w ofercie przedstawił w tej pozycji długość 33,555 mb. Czy zamawiający powinien poprawić omyłkę zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp czy potraktować to jako oczywistą omyłkę rachunkową (art. 87 ust. 2 pkt 2)?;
 • inny obmiar – zamawiający przewidział w pozycji, o której mowa wyżej, obmiar 1000 mb, a wykonawca zaproponował 700 mb;
 • błędnie określona jednostka (metry kwadratowe zamiast bieżących);
 • nieprzemnożenie danej wartości – zamawiający wymagał w kosztorysie zastosowania krotności pewnej pozycji a wykonawca nie dokonał obliczeń.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.