Ekspert: Renata Dzikowska
Renata Dzikowska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Radca prawny, specjalizujący się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych. Obecnie pełni funkcję naczelnika w Departamencie Kontroli UE Urzędu Zamówień Publicznych. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych szeroko pojętej tematyce zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Renata Dzikowska

23
09/2016

Centralizacja zamówień publicznych w gminie – poznaj podstawy prawne takiej operacji

Pytanie: Zamawiający, którym jest gmina, planuje zcentralizować zamówienia publiczne udzielane przez urząd i jednostki organizacyjne. Innymi słowy chce, aby urząd miasta przeprowadzał wszystkie procedury przetargowe dla całej gminy (także dla różnych jednostek organizacyjnych takich jak np. zarząd dróg czy zarząd zieleni). Nie chodzi tutaj jednak  o udzielanie zamówień wspólnych. Na podstawie którego przepisu ustawy Pzp można zapewnić jednostkom organizacyjnym wspólną obsługę zamówień publicznych, zgodnie z art. 10a ustawy o samorządzie gminnym? A może wystarczy, że art. 10a ustawy o samorządzie gminnym dopuszcza możliwość wspólnej obsługi i bez znaczenia są przepisy ustawy Pzp?
09
09/2016

Sprawdź, kiedy weryfikować podwykonawców przy użyciu JEDZ i własnego oświadczenia

Pytanie: Zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa na żądanie zamawiającego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, określone dokumenty. Czy w postępowaniu krajowym wykonawca musi złożyć oświadczenie, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu?
08
07/2016

Uważaj! Ryczałt może wykluczać zlecenie zamówień dodatkowych

Pytanie: Wykonawca umowy ryczałtowej na modernizację i remont budynku wystąpił z wnioskiem o udzielenie zamówienia dodatkowego. W trakcie robót rozbiórkowych stwierdził, iż strop nad parterem jest wykonany jako drewniany czyli inaczej niż zakładał projekt. W projekcie przyjęto, że strop jest z belek stalowych wraz z wypełnieniem płytami WPS. Pozostawienie stropu w obecnej sytuacji grozi katastrofą budowlaną. Projektant ujął w dokumentacji strop z belek stalowych, kierując się ponoć przy sporządzaniu projektu dokumentami inwentaryzacyjnymi zamawiającego, w których ten strop widniał jako wykonany z belek stalowych z wypełnieniem płytami WPS. Koszt zamówienia dodatkowego to ok. 200 tys. zł. Zamówienie podstawowe jest na kwotę 2 mln zł. Zamawiający w dokumentacji przetargowej zaznaczył, że cena oferty musi wynikać z kalkulacji sporządzonej na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu, przy uwzględnieniu wyjaśnień i modyfikacji zawartych w pismach przekazywanych wykonawcom przed terminem otwarcia ofert.Ponadto w umowie zawarł zapis: „Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, obejmuje i pokrywa wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem wszystkich świadczeń i obowiązków wynikających z umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty robót i materiałów, niewyspecyfikowanych w dokumentach umownych, niezbędnych do wykonania całości prac objętych niniejszą umową w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowiązującego prawa budowlanego”. Czy zamawiający może aktualnie udzielić zamówienia dodatkowego z wolnej ręki?
29
06/2016

Podział zamówienia na części – sprawdź, jakie masz możliwości i zyskaj praktyczne wskazówki dotyczące procedury

Pytanie: Muszę zlecić następujące prace:1)      budowę chodnika w mieście X (odrębne pozwolenie na budowę; inwestycja),2)      budowę chodnika w mieście Y (odrębne pozwolenie na budowę; inwestycja)3)      remont chodnika w mieście Z (remont).Są to zadania realizowane od 2012 roku w częściach, dla których w poprzednich latach ogłaszałam odrębne postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W tym roku została podpisana umowa z gminą o dofinansowanie na budowę chodników jw. oraz remont chodnika, który także realizowany będzie jako trzecia część. Czy jako zarząd dróg powiatowych mogę ogłosić przetarg nieograniczony z podziałem na dwa lub trzy zadania?  Czy można łączyć w jednym postępowaniu inwestycję z remontem?
15
06/2016

Realizacja prac objętych umową ramową – poznaj praktyczne aspekty ich zlecania

Pytanie: Zamawiający w 2014 roku przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na roboty budowlane poniżej progów unijnych i zawarł 3 umowy ramowe. Czy zawierając umowy realizacyjne, powinien powołać komisje, odebrać oświadczenia ZP-1 od jej członków i kierownika jednostki, przygotować siwz oraz zaproszenia do wykonawców? Czy należy powiadomić wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz opublikować przedmiotową informację na stronie WWW, a następnie sporządzić protokół i opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? Czy ofertę wykonawcy, która wpłynęła do zamawiającego na umowę realizacyjną, należy odesłać?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.