Ekspert: Marta Mikulska-Nawacka
Marta Mikulska-Nawacka
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Porady udzielone przez: Marta Mikulska-Nawacka

28
03/2017

Błędy w kryteriach oceny ofert także podlegają korekcie w ramach poprawy oczywistych omyłek

Pytanie: Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wskazał termin wykonania zamówienia. Było ono punktowane w następujący sposób:
 • 18 sierpnia 2017 r. – otrzyma 0 pkt,
 • od 11 sierpnia 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r. – otrzyma 5 pkt,
 • od 4 sierpnia 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r. – otrzyma 10 pkt,
 • od 28 lipca 2017 r. do 3 sierpnia 2017 r. – otrzyma 15 pkt,
 • od 21 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r. – otrzyma 20 pkt,
 • 20 lipca 2017 r. i krótszy – otrzyma 25 pkt.
Ostatecznym terminem realizacji zamówienia był 18 sierpnia 2017 r., zaś otwarcie ofert miało miejsce 16 grudnia 2016 r. W jednej z ofert wykonawca jako termin realizacji wpisał 19 lipca 2016 r. zamiast 2017 r. Czy tego typu omyłka leży w zakresie stosowania art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i czy należy poprawić ją jako oczywistą omyłkę pisarską? A może ze względu na fakt, iż oświadczenie to dotyczy kryterium, które jest dodatkowo punktowane, trzeba przyznać wykonawcy 0 punktów, gdyż poprawa omyłki tego typu nie mieści się w dyspozycji wskazanego przepisu?
27
03/2017

Zasady uzupełnienia JEDZ w „procedurze odwróconej”

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na realizację usług leśnych został postawiony następujący warunek odnośnie osób skierowanych do realizacji zamówienia: „Warunek, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:a) co najmniej 6 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65);b) co najmniej 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym lub leśnym średnim;c) co najmniej 3 osobami, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 maja 2013 r. szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im szkolenia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im szkolenia przeprowadzone na podstawie przepisów obowiązujących w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin”.Wykonawca, który złożył ofertę w JEDZ (część C pkt 6), wykazał, że dysponuje:
 • 7 osobami (wymienionymi z imienia i nazwiska) zatrudnionymi jako pilarz i posiadającymi „kurs pilarza” (jest to zwyczajowa nazwa kursu nadającego uprawnienia do pracy pilarką i zapis ten nie budzi zastrzeżeń komisji),
 • 1 osobą (wymienioną z imienia i nazwiska), która posiada wykształcenie leśne średnie,
 • 4 osobami (wymienionymi z imienia i nazwiska) „do pracy w zagospodarowaniu lasu” (tak zapisano w JEDZ).
Należy podkreślić, że do prac w zagospodarowaniu lasu potrzebne są także osoby, które nie muszą mieć uprawnień do pracy ze środkami chemicznymi, więc wykazanie tych osób jest jak najbardziej pożądane. Jednak z takich zapisów w JEDZ wynika, że wykonawca nie spełnił postawionego warunku odnośnie osób posiadających uprawnienia do pracy ze środkami chemicznymi.Jednocześnie zamawiający wie, że osoby wymienione „do pracy w zagospodarowaniu lasu” posiadają te uprawnienia. Czy w tej sytuacji mam prawo wezwać do wyjaśnienia bądź uzupełnienia zapisów w JEDZ, czy należy wykluczyć wykonawcę z uwagi na to, że nie spełnia warunków określonych w siwz? Postępowanie jest o wartości powyżej progów unijnych, zamawiający stosuje procedurę odwróconą i aktualnie jesteśmy na etapie po otwarciu ofert, które zawierają tylko formularze ofertowe, kosztorysy, JEDZ i ew. pełnomocnictwa.
22
03/2017

Czy zamawiający – w ramach obowiązujących przepisów – może zdecydować, których zamówień udzieli bez stosowania ustawy Pzp?

Pytanie: Reprezentuję instytut badawczo-naukowy. Obecnie podpisujemy umowę na wykonanie badań naukowych. W ramach realizacji tego kontraktu będziemy musieli zlecić wykonanie odpowiednich usług i zrealizować wiele dostaw. Jednak wszystkie (biorąc oczywiście odpowiednie zaszeregowanie do grupy CPV) nie przekraczają kwoty 135.000 euro. Przy udzielaniu zamówień chcę skorzystać ze zwolnień ze stosowania ustawy Pzp na podstawie jej art. 4d ust. 1 pkt 1. Czy mogę wybrać sobie niektóre dostawy i usługi (nie ukrywam te „trudne”) i do ich realizacji zastosować wyłączenie, a na pozostałe zorganizować przetarg? Czy muszę być konsekwentna i decydując się na wyłączenia, powinnam zastosować je do wszystkich udzielanych zamówień dotyczących badań?
17
03/2017

Terminy publikacji ogłoszeń w postępowaniu według przepisów przejściowych ustawy nowelizującej Pzp

Pytanie: W jakim terminie zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. zamawiający powinien zamieścić ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej w trybie unijnym? Zaraz po wysłaniu ogłoszenia do TED, 48 godz. po wysłaniu do publikacji, czy po opublikowaniu ogłoszenia? Jest to istotne w związku z liczeniem terminów do otwarcia ofert. Czy możliwa jest sytuacja, że zamawiający wyliczy termin 40 dni od dnia wysłania do otwarcia ofert, a publikacja ogłoszenia nastąpi np. po 4 dniach, i czy w tym momencie nie będziemy mieli zarzutu niewłaściwego obliczenia terminu?
14
03/2017

Wynagrodzenie ryczałtowe determinuje sposób poprawiania omyłek w ofertach

Pytanie: Przy ryczałcie zamawiający wymagał w siwz, aby do oferty załączyć kosztorys ofertowy. Postanowienia siwz w tym zakresie brzmią: „Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena netto nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Cenna brutto oferty może się zmienić tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT”. W umowie wskazano: „Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i strony ustalają je zgodnie z ofertą wykonawcy na kwotę: 1.566.583,30 zł”. W ofercie z kolei znajdują się zapisy: „Oferujemy cenę brutto ......, cenę netto ......, VAT 23% .......”. Wykonawca złożył ofertę na kwotę 1.566.583,29 zł brutto w formularzu ofertowym. Zamawiający na podstawie załączonego kosztorysu ofertowego poprawił ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp na kwotę 1.566.583,30 zł brutto czyli więcej o 1 gr. Zawiadomił o tym wykonawcę, a ten potwierdził otrzymanie zawiadomienie. Poprawiona oferta była najtańsza. Druga w kolejności przekraczała tę cenę o 100.000 zł. Co w tym przypadku należy zrobić z punktu widzenia kontrolującego? Środki wydawane w ramach tego postępowania są środkami unijnymi. Czy nałożyć na beneficjenta karę? A może wezwać do złożenia wyjaśnień?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.