Ekspert: Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych, obecnie specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, od wielu lat tworzy profesjonalne publikacje dotyczące zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą i w sądach

Porady udzielone przez: Małgorzata Niezgoda-Kamińska

08
06/2017

Wymóg zatrudnienia osób realizujących zamówienie na umowę pracę nie należy do arbitralnej decyzji zamawiającego

Pytanie: Czy w związku z budową drogi, w którym to zadaniu występują roboty ziemne, rozbiórkowe, montażowe itp., zamawiający musi wymagać, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy wszystkie osoby, które będą:a) obsługiwać maszyny i sprzęt do prac ziemnych i montażowych,b) wykonywać prace fizyczne dotyczące robót ziemnych, podbudowy pod nawierzchnie, nawierzchni, poboczy, prac porządkowych, montażowych za wyjątkiem np. osób odpowiedzialnych za kierowanie budową tj. kierownik budowy oraz geodeta?Czy zamawiający według własnego uznania, może ograniczyć wymóg zatrudnienia o pracę i żądać go tylko co do niektórych osób np. obsługujących maszyny i sprzęt do prac ziemnych i montażowych?
05
06/2017

Sprawdź formalności, jakich wykonawca musi dopełnić na etapie składania ofert, gdy korzysta z pomocy podwykonawców

Pytanie: Moje pytanie dotyczy oświadczenia wstępnego wykonawcy składanego w celu wskazania braku istnienia wykluczenia z udziału w postępowaniu dla podwykonawcy zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Czy prawidłowe będzie żądanie wstępnego oświadczenia od wykonawcy na etapie składania ofert również z oświadczeniem dla tego podwykonawcy (zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie UZP) i rezygnacja w siwz z żądania przedstawienia dokumentów dla podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach wykonawca polega? Czy jeżeli jednak nie stosujemy w siwz wymogu z § 9 ust. 3 rozporządzenia, to nie należy żądać również informacji o tym podwykonawcy we wstępnym oświadczeniu zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp? Czy art. 25a ust. 5 ustawy Pzp i § 9 ust. 3 są w tym zakresie co do zasady niezależne? Do tej pory żądaliśmy informacji odnośnie podwykonawcy we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, natomiast nie stawialiśmy wymogu w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia.
05
06/2017

Sprawdź formalności, jakich wykonawca musi dopełnić na etapie składania ofert, gdy korzysta z pomocy podwykonawców

Pytanie: Moje pytanie dotyczy oświadczenia wstępnego wykonawcy składanego w celu wskazania braku istnienia wykluczenia z udziału w postępowaniu dla podwykonawcy zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Czy prawidłowe będzie żądanie wstępnego oświadczenia od wykonawcy na etapie składania ofert również z oświadczeniem dla tego podwykonawcy (zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie UZP) i rezygnacja w siwz z żądania przedstawienia dokumentów dla podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach wykonawca polega? Czy jeżeli jednak nie stosujemy w siwz wymogu z § 9 ust. 3 rozporządzenia, to nie należy żądać również informacji o tym podwykonawcy we wstępnym oświadczeniu zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp? Czy art. 25a ust. 5 ustawy Pzp i § 9 ust. 3 są w tym zakresie co do zasady niezależne? Do tej pory żądaliśmy informacji odnośnie podwykonawcy we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, natomiast nie stawialiśmy wymogu w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia.
25
04/2017

Obowiązki informacyjne w procedurach na zamówienie usług społecznych

Pytanie: Czy w zamówieniach na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jest obowiązek zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zamieszczania – niezwłocznie po otwarciu ofert – informacji dotyczącej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach?
11
04/2017

Kiedy trzeba żądać dokumentów, które potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z postępowania – podpowiedzi eksperta

Pytanie: Prowadzę postępowanie poniżej „progów unijnych”. Siwz sformułowałem następująco:Podstawy wykluczenia wykonawcówZgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: ... (tutaj są wymienione wszystkie przesłanki obligatoryjne dot. wykluczenia oraz jedna przesłanka fakultatywna dot. wykluczenia tj. z art. 24 ust. 5 pkt 1).Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawyZamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: A) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); B) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w formie oryginału); C) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w formie oryginału); D) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).Czy takie zapisy siwz są prawidłowe? Czy wymieniając w siwz wszystkie przesłanki obligatoryjne dotyczące wykluczenia oraz jak w powyższym przypadku jedną przesłankę fakultatywną, należy wskazać w siwz wszystkie adekwatne dokumenty i oświadczenia dotyczące tych przesłanek potwierdzające brak podstaw do wykluczenia? Czy zamawiający może wybrać, jakich dokumentów będzie wymagał (czyli przykładowo wskazuje wszystkie przesłanki obligatoryjne i jedną fakultatywną z art. 24 ust. 5 pkt 1 a w siwz wymaga tylko zaświadczenia z KRK)? Czy może wypisać wszystkie obligatoryjne przesłanki wykluczenia i jedną fakultatywną z art. 24 ust. 5 pkt 1 i nie żądać żadnych dokumentów na potwierdzenie braku ich istnienia? Czy jeżeli już wskaże w siwz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, to musi ich żądać czy ma taką możliwość zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.