Ekspert: Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych. Obecnie specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. Od wielu lat tworzy profesjonalne publikacje dotyczące zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Małgorzata Niezgoda-Kamińska

17
02/2017

Poznaj prawidłowy sposób wypełnienia oświadczenia wykonawcy w zakresie powierzenia prac podwykonawcom

Pytanie: Moje pytanie dotyczy wypełnienia oświadczenia wykonawcy składanego na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp na etapie sprawdzania ofert w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania. W formularzu oferty wykonawca zaznaczył udział podwykonawców, a wypełniając oświadczenie zostawił bez podpisu miejsca dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby się powołuje. Czy należy wezwać wykonawcę do uzupełnienia brakującego podpisu? Drugi z wykonawców, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, uzupełnił wskazane wyżej oświadczenie słowami „nie dotyczy” i podpisał. Które rozwiązanie jest prawidłowe? W odpowiedzi na pytania wykonawcy zamawiający odpisał, iż na etapie składania ofert, jeśli wykonawca nie wie jeszcze, komu powierzy wykonanie prac podwykonawczych, może pozostawić bez wypełniania podpunkt oświadczenia dot. podwykonawcy, który będzie wykonywał część robót, ale na zasoby którego wykonawca się nie powołuje.
14
02/2017

Zasady publikacji ogłoszenia, wnoszenia wadium i podpisywania dokumentów przypadku ustanowienia centralnego zamawiającego

Pytanie: Kilka jednostek uchwałą powierzyło jednej z nich jako centralnemu zamawiającemu przeprowadzanie postępowań. Na jakich zasadach będą teraz prowadzone procedury i zawierane umowy? Istotną dla nas kwestią jest w szczególności sprawa dotycząca publikacji ogłoszeń o zamówieniu. Czy centralny zamawiający będzie musiał stworzyć swój własny login i hasło celem wykonania tej czynności? Czy prowadząc postępowanie, będzie wskazywał siebie jako zamawiającego czy działał jako centralny zamawiający w imieniu jednostek, które powierzyły mu przeprowadzenie postępowania? Czy centralny zamawiający powinien otworzyć rachunek bankowy, aby uzyskiwać wpłaty wadium? Kto będzie podpisywał dokumenty sporządzane przed wszczęciem postępowania?
06
02/2017

Zamówienia dokumentacji projektowej i robót budowlanych – jak w praktyce ich dokonać

Pytanie: Zamawiający otrzymał dotację celową na wykonanie prac modernizacyjnych w zabytkowym obiekcie. W ramach zadania trzeba wykonać dokumentację projektową oraz prace budowlane. Wartość netto całego zadania wynosi 300.000 zł, w tym prace projektowe to ok. 50–60 tys. zł. Czy w świetle definicji obiektu budowlanego postępowanie na usługę projektową należy zrealizować w trybie przetargu nieograniczonego? Czy może można skorzystać z instytucji art. 6a ustawy Pzp i przeprowadzić procedurę na bazie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp? Postępowanie na prace budowlane prowadzilibyśmy z trybie przetargu nieograniczonego.
31
01/2017

Postępowanie dotyczące usług społecznych a obowiązki dokumentacyjne – zobacz, jakich formalności musisz dokonać

Pytanie: Czy przeprowadzając procedurę na podstawie art. 138o ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany do przekazania do publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz do sporządzenia protokołu z postępowania?
23
01/2017

Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego umowy – praktyczne wskazówki

Pytanie: W umowie jest zapis: „Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w przepisach k.c. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 84 mies. na wykonanie robót budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną oraz przedmiarem – licząc od daty odbioru końcowego bez wad i usterek. Termin gwarancji biegnie od daty spisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót objętych umową z dn. 03.08.2016 r.”.Dalej w kolejnym paragrafie: „Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót, 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi. Część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, pozostała część zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi”.Umowa została podpisana 3 sierpnia 2016 r. Roboty zakończono 31 października 2016 r. Wykonawca złożył:1)      gwarancję zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu (obowiązuje ona od 3 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.),2)      gwarancję usunięcia wad i usterek (z datą obowiązywania od 1 grudnia 2016 r. do 15 grudnia 2018 r.).Czy termin obowiązywania gwarancji w pkt 1 jest prawidłowy? Czy gdyby gwarancja obowiązywała np. do 10 grudnia 2016 r. lub np. do 15 listopada 2016 r. byłoby to jakimś uchybieniem?Gwarancja wad i usterek jest wystawiona na 2 lata. Czy umowa powinna regulować ten termin? Z Kodeksu cywilnego wynika, że okres obowiązywania takiej gwarancji wynosi 5 lat.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.