Ekspert: Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Małgorzata Niezgoda-Kamińska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych, obecnie specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej, od wielu lat tworzy profesjonalne publikacje dotyczące zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą i w sądach

Porady udzielone przez: Małgorzata Niezgoda-Kamińska

25
04/2017

Obowiązki informacyjne w procedurach na zamówienie usług społecznych

Pytanie: Czy w zamówieniach na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jest obowiązek zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zamieszczania – niezwłocznie po otwarciu ofert – informacji dotyczącej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach?
11
04/2017

Kiedy trzeba żądać dokumentów, które potwierdzą brak podstaw do wykluczenia z postępowania – podpowiedzi eksperta

Pytanie: Prowadzę postępowanie poniżej „progów unijnych”. Siwz sformułowałem następująco:Podstawy wykluczenia wykonawcówZgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: ... (tutaj są wymienione wszystkie przesłanki obligatoryjne dot. wykluczenia oraz jedna przesłanka fakultatywna dot. wykluczenia tj. z art. 24 ust. 5 pkt 1).Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawyZamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia: A) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); B) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w formie oryginału); C) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w formie oryginału); D) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).Czy takie zapisy siwz są prawidłowe? Czy wymieniając w siwz wszystkie przesłanki obligatoryjne dotyczące wykluczenia oraz jak w powyższym przypadku jedną przesłankę fakultatywną, należy wskazać w siwz wszystkie adekwatne dokumenty i oświadczenia dotyczące tych przesłanek potwierdzające brak podstaw do wykluczenia? Czy zamawiający może wybrać, jakich dokumentów będzie wymagał (czyli przykładowo wskazuje wszystkie przesłanki obligatoryjne i jedną fakultatywną z art. 24 ust. 5 pkt 1 a w siwz wymaga tylko zaświadczenia z KRK)? Czy może wypisać wszystkie obligatoryjne przesłanki wykluczenia i jedną fakultatywną z art. 24 ust. 5 pkt 1 i nie żądać żadnych dokumentów na potwierdzenie braku ich istnienia? Czy jeżeli już wskaże w siwz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, to musi ich żądać czy ma taką możliwość zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp?
05
04/2017

Jeszcze o zamówieniach uzupełniających po lipcowej nowelizacji ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający w 2015 roku przeprowadził procedurę przetargową na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej gminy i podległych jej jednostek w latach 2016 i 2017. Umowa została zawarta przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Pzp tj. przed 28 lipca 2016 r.Zamawiający przewidział wówczas zamówienia uzupełniające w wysokości 20% zamówienia podstawowego, które to 20% zostało wykorzystane w 2016 roku. Czy po wejściu w życie nowelizacji wolno nam w 2017 roku na podstawie przepisu przejściowego dokonać zmiany umowy i zlecić zamówienia stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego (art. 19 ust. 3 pkt 2b ustawy nowelizującej)? Czy zamówienia – usługi, które pojawią się w tym roku i łącznie nie przekroczą 30.000 euro, zamawiający może zlecić poza ustawą Pzp na podstawie jej art. 4 pkt 8?
14
03/2017

Poznaj niuanse związane ze składaniem ofert częściowych

Pytanie: Biorę udział w przetargu nieograniczonym na budowę dwóch ulic. Zadanie zostało podzielone na II części, tj. wykonanie ulicy X i realizacja ulicy Y. Złożyłem ofertę na II część zadania na kwotę 170.000 zł. Jednocześnie dołączyłem do oferty kosztorys na część II i część I. W odniesieniu do I części wpisałem kwotę 70.000 zł, zaś drugiej – 100.000 zł. Formularz ofertowy zawiera zatem łączną cenę na obydwie części zadania. Czy w takiej sytuacji moja oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp?
07
03/2017

Jak właściwie uzupełnić JEDZ? Przeczytaj ważne wskazówki

Pytanie: Złożyłem wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Nie wskazałem w nim jednak informacji wymaganej przez zamawiającego w siwz. Czy zostanę wezwany do ich uzupełnienia? Na podstawie jakiego artykułu ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek dokonać tej czynności? Czy w odpowiedzi na ewentualne wezwanie do uzupełnienia mogę przesłać tylko te strony, na których brakowało informacji czy też muszę przekazać po raz drugi cały dokument JEDZ?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.