Ekspert: Karol Jaworski
Karol Jaworski
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych. Obecnie zdobywa doświadczeniem również jako aplikant radcowski.

Porady udzielone przez: Karol Jaworski

01
08/2017

Poznaj przesłanki zatrzymania wadium wykonawcy, który nie uzupełnia dokumentów

Pytanie: Czy należy zatrzymać wadium wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie uzupełnił oświadczenia (art. 24 ust. 11), co spowodowało brak możliwości wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej? Oferta ta przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, ale cenowo przewyższała kwotę, jaką zamawiający odczytał na otwarciu ofert. Zamawiający zastanawiał się nad zwiększeniem tej sumy, ale był dopiero na etapie przedmiotowej oceny oferty i nie dokonał jeszcze jej weryfikacji podmiotowej zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Nie wiemy, czy zatrzymać wadium, skoro nie mieliśmy pewności, czy przeznaczymy większą kwotę na sfinansowanie zamówienia i podpiszemy umowę z wykonawcą czy może unieważnimy postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
31
07/2017

Wykluczanie wykonawcy z uwagi na udział w przygotowaniu postępowania – praktyczne porady

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły został wybrany wykonawca X, który posiada firmę projektowo-wykonawczą. Opracował on wielobranżową dokumentację projektową oraz sporządził kosztorys inwestorski na etapie opracowania dokumentacji. Umowa na wykonanie dokumentacji obejmowała również prowadzenie nadzorów w trakcie realizacji robót.W przetargu nieograniczonym na rozbudowę szkoły na podstawie wykonanego projektu przez wykonawcę X wykonawca Y, który jest najwyżej oceniony, w swojej ofercie powołał się na doświadczenie wykonawcy X, aby spełnić warunek zdolności technicznej i zawodowej. Innymi słowy wykonawca X „użyczył” swojego doświadczenia wykonawcy Y. Czy podmioty, które pomagały zamawiającemu w opisie przedmiotu zamówienia tj. opracowały  dokumentację projektową oraz w oszacowaniu wartości zamówienia na etapie opracowania dokumentacji projektowej a także będą pełnić nadzór autorski, sprawdzając zgodność realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadniając możliwość wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, podlegają wykluczeniu z postępowania jako biorące udział w jego przygotowaniu?
25
07/2017

Poznaj zasady składania kosztorysu ofertowego w procedurze odwróconej

Pytanie: Na jakim etapie postępowania, w przypadku procedury odwróconej, wykonawca składa kosztorys ofertowy (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)? Czy wraz z ofertą czy dopiero na wezwanie zamawiającego?
03
07/2017

Unieważnienie postępowania a kwota na sfinansowanie zamówienia

Pytanie: Prowadzę przetarg z procedurą odwróconą. Otrzymałem 2 oferty, z których wybrałem najkorzystniejszą w terminie 4 dni przed upływem okresu związania ofertą. Jednocześnie wystąpiłem do wykonawców z wnioskiem o przedłużenie okresu związania ofertą oraz ważności wadium. Pierwszy z nich nie wyraził zgody, zatem muszę odrzucić jego ofertę. Jakie czynności należy podjąć, jeśli nie jesteśmy w stanie zwiększyć środków na realizację zamówienia w stosunku do ceny zaoferowanej przez drugiego wykonawcę? Czy należy unieważnić postępowanie? Na jakiej podstawie prawnej?
23
06/2017

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy a zmiana umowy o zamówienie – ważne porady

Pytanie: Umowa z wykonawcą została zawarta po wejściu w życie ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem wejścia w życie tej ustawy. Aktualnie wykonawca poinformował zamawiającego o zbyciu zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa na rzecz innej spółki oraz przedłożył umowę zbycia. Wskazał także, że spółka nabywająca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej z zamawiającym umowy oraz że zaistniała zmiana nie wpływa na zasady, warunki oraz jakość realizowania usług wynikających z umowy. Wykonawca powołał się na opinię UZP i zaznaczył, że zmiana nie wymaga konieczności zawierania jakichkolwiek dodatkowych umów lub aneksów, a obowiązek prawidłowego wykonania zamówienia będzie spoczywać od dnia zawarcia umowy zbycia na spółce, która nabyła przedsiębiorstwo. Dodatkowo obydwie spółki będą z mocy prawa solidarnie odpowiedzialne za prawidłową realizację zamówienia. W umowie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarto zapis, że sprzedający przekazuje kupującemu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c., a kupujący przejmuje prawa i obowiązki sprzedającego z tytułu przenoszonych umów (w tym zawartej z zamawiającym). Przy czym obowiązki te zostają przeniesione na podstawie art. 519 k.c. Proszę o poradę, czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i w zaistniałym stanie faktycznym dopuszczalna jest zmiana wykonawcy zawartej umowy o zamówienie publiczne?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.