Ekspert: Karol Jaworski
Karol Jaworski
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych. Obecnie zdobywa doświadczeniem również jako aplikant radcowski.

Porady udzielone przez: Karol Jaworski

16
12/2016

Jeśli zamawiający nie stawia żadnych warunków, wykonawca nie musi potwierdzać ich spełniania oświadczeniem

Pytanie: Treść art. 25a. ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, że do oferty lub wniosku wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca m.in. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednocześnie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wskazuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego. W związku z tym, jeżeli zamawiający nie precyzuje warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej i zawodowej – czy konieczne jest żądanie od wykonawców oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp? Ogólnie nie jest to logiczne. Jak wykonawca ma potwierdzić spełnianie warunków, które nie zostały określone? Czy nie jest wystarczające w tej sytuacji żądanie oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia?
09
12/2016

Tryb udzielania zamówień uzupełniających do umów sprzed nowelizacji

Pytanie: Zamawiający w styczniu 2016 roku przeprowadził przetarg nieograniczony, przewidując zamówienia uzupełniające z art. 67 ustawy Pzp. We wrześniu 2016 roku (po nowelizacji ustawy Pzp) wystąpiła konieczność udzielenia takiego zamówienia. W jakim trybie zamawiający powinien je zlecić?
06
12/2016

Warunki zmiany umowy po nowemu – przyjrzyj się regulacjom w praktyce

Pytanie: W drodze przetargu nieograniczonego podpisaliśmy umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na okres 9 m-cy z prawem opcji: „Wykonywanie funkcji inżyniera kontraktu w czasie trwania robót budowlanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu czynności inżyniera kontraktu na czas do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (do 3 m-cy od podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych)”. Zakres czynności na roboty budowlane został zwiększony i termin wykonania robót wydłużony do 12 m-cy. Czy oprócz zmiany terminu realizacji umowy z inżynierem mogę zwiększyć jego wynagrodzenie?
24
11/2016

Reguły poprawiania ofert po nowelizacji – zyskaj gotowe rozwiązania

Pytanie: Czy błędy rachunkowe i pisarskie w ofertach poprawiam u wszystkich wykonawców, czy tylko u tego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i, którego wzywam do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu? Co w przypadku gdy oferta wybranego wykonawcy zawiera wszystkie dokumenty, które mają być złożone na wezwanie zamawiającego?
10
11/2016

Polegania na zasobach podmiotów trzecich a obowiązek osobistej realizacji zamówienia – sprawdź, jakie stosować zasady

Pytanie: Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia na roboty budowlane na zadanie „Wymiana stolarki drzwiowej”. Wskazuje, że kluczowymi częściami są demontaż starej stolarki i montaż nowej (czynności tynkarskie i malarskie może wykonać podwykonawca). Czy to oznacza, że wykonawca nie może skorzystać z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp tylko w odniesieniu do doświadczenia czy także w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, tj. kierownika robót z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.