Ekspert: Justyna Andała-Sępkowska
Justyna Andała-Sępkowska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Justyna Andała-Sępkowska

17
08/2017

Wspólne prowadzenie postępowania – zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

Pytanie: Przeprowadziliśmy wspólnie z innym zamawiającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Każdy z zamawiających zawarł odrębną umowę z wykonawcą. Czy w związku z tym każdy musi osobno opublikować w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? Czy też zamawiający, który przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ma dokonać publikacji w imieniu obydwu? Czy w tym przypadku byłyby to dwa ogłoszenia czy jedno?
14
08/2017

Sprawdź, czy zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów powinien złożyć każdy wykonawca od razu z ofertą

Pytanie: W postępowaniu na zamówienie robót budowlanych siwz zawiera postanowienie: „Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1)      pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) (…)”.Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, powołuje się na zasoby innego podmiotu. Nie dołączył jednak do oferty zobowiązania podmiotu trzeciego w tym zakresie. Oświadczył jedynie, że w stosunku do podmiotu trzeciego nie zachodzą podstawy wykluczenia. Czy zamawiający słusznie wskazał w siwz, że zobowiązanie to będzie wymagane tylko od najkorzystniejszego wykonawcy, czy powinno być ono dołączone do każdej oferty? Czy w obecnej sytuacji zamawiający powinien wezwać wykonawcę do przesłania zobowiązania zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (przetarg krajowy), art. 26 ust. 3 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp?
11
08/2017

Zmiana cen w formularzu ofertowym istotnie zmienia treść oświadczenia wykonawcy – jeszcze o zasadach korekty ofert

Pytanie: Wykonawca w postępowaniu na usługę sprzątania mylnie wpisał wartość zamówienia za 2 zadania częściowe w formularzu oferty, o czym samodzielnie poinformował zamawiającego (w wyniku wezwania do uzasadnienia rażąco niskiej ceny). Zamawiający może domniemać, że popełniono omyłkę tylko na podstawie wysokości ceny ofertowej w danym zadaniu częściowym. Czy w tej sytuacji można przyjąć wyjaśnienie wykonawcy i poprawić błąd (zamienić ceny oferty w zadaniach) jako omyłkę pisarską? Poprawienie tej omyłki wpłynie na wynik postępowania – w jednym zadaniu wykonawca będzie wygrywał.
20
07/2017

Nie wolno użyć zasobów podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w ramach kryteriów oceny ofert

Pytanie: Wykonawcy mogą korzystać z zasobów podmiotów trzecich w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Czy potencjał udostępniony przez podmioty trzecie może być użyty przez wykonawcę do wykazania posiadania odpowiedniego poziomu w ustanowionych przez zamawiającego kryteriach oceny ofert? Przykładowo chodzi o możliwość wykazania punktowanych: doświadczenia kierownika budowy czy koordynatora zadań (liczba odpowiednich zadań), liczby zatrudnionych na podstawie umowy o pracę osób w danej grupie itp.
11
07/2017

Dostawa i dystrybucja gazu do dwóch budynków zamawiającego – jak w praktyce je zamówić?

Pytanie: Jestem w trakcie podpisywania umowy na dostawę gazu. Nie mam możliwości zawarcia osobnej umowy na dostawę i drugiej na dystrybucję (Polska Spółka Gazownictwa tego nie praktykuje), więc muszę podpisać kompleksowy kontrakt. Rozumiem, że do określenia wartości przedmiotu zamówienia powinnam podać całą kwotę (dystrybucja + dostawa) i zakwalifikować przedmiot zamówienia jako dostawę (gdyż jej wartość będzie przewyższać kwotę dystrybucji)? Do tej pory przy określaniu wartości zamówienia brałam pod uwagę sumę kwot na dostawę i dystrybucję gazu do dwóch budynków, ale czy jest to konieczne? Jako instytut posiadamy dwa budynki, przy każdym jest licznik gazu i zawieramy dwie oddzielne kompleksowe umowy na każdy obiekt. Czy w związku z tym dostawę gazu do każdego budynku mogę potraktować osobno i nie sumować wartości zamówienia w grupie CPV?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.