Ekspert: Dominika Perkowska
Dominika Perkowska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych, była m.in. zastępcą naczelnika wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Obecnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

Porady udzielone przez: Dominika Perkowska

21
12/2016

Zyskaj pewność, jak poprawnie ocenić gwarancję wadialną, która zawiera niepoprawną nazwę zamówienia

Pytanie: W postępowaniu przetargowym zmieniono (przed złożeniem ofert) przedmiot zamówienia i w związku z tym także nazwę zamówienia, dodając do poprzedniej słowa „wraz z robotami elektrycznymi”. Czy jeżeli gwarancja będąca potwierdzeniem wniesienia wadium posiada w przedmiocie zamówienia poprzednią nazwę, bez dopisania zmiany, o której mowa, należy ją uznać? W dokumencie wskazano prawidłowy nr sprawy, więc zamawiający ma wiedzę, czego dotyczy gwarancja i poza formalnościami nie widzi powodów do jej nieuznania.
01
12/2016

Poznaj zasady uzyskiwania dokumentów rejestrowych od zagranicznych wykonawców

Pytanie: W świetle nowelizacji art. 26 ust. 6 ustawy Pzp „Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352)”.Jeśli dobrze rozumiem obowiązek uzyskania takich dokumentów jak odpisy czy zaświadczenia z KRS/CEIDG spoczywa teraz na zamawiającym. Jak sprawa wygląda, jeśli chodzi o wykonawcę zagranicznego? Czy w formularzu oferty powinna znaleźć się informacja nt. bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy, z której zamawiający mógłby skorzystać w celu znalezienia odpowiednika KRS/CEIDG? Kto będzie odpowiedzialny za tłumaczenie tego dokumentu?
21
10/2016

Oferty nie mogą być punktowane z uwagi na udział podwykonawców w realizacji zamówienia

Pytanie: Czy w zamówieniu na wykonanie robót budowlanych można wprowadzić kryterium pozacenowe dotyczące samodzielności wykonania przedmiotu zamówienia:
 • samodzielne wykonanie zamówienia – 5 pkt,
 • wykonanie z udziałem podwykonawcy – 0 pkt?
11
10/2016

Jak uzupełniać dokumenty w procedurze odwróconej? Praktyczne wskazówki dla zamawiającego

Pytanie: Prowadzę procedurę odwróconą. Co w sytuacji, gdy wykonawcy w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, nie złożą oświadczenia o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej? Czy zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wzywa wszystkich wykonawców do złożenia brakującego dokumentu, czy jedynie ten podmiot, którego ofertę ocenił najwyżej?
02
08/2016

Wypełnianie JEDZ w praktyce – wskazówki, jak sporządzić ten dokument po nowelizacji

Pytanie: Na mocy art. 25a znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołącza tylko JEDZ lub oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu bądź siwz. Mam problem z wypełnieniem dokumentu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Czy w części IV sekcja A JEDZ muszę jako wykonawca wypełnić wszystkie pola? Startuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego. Moje główne wątpliwości dotyczą wypełnienia rubryki: „C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA”. Co należy tam wpisać? Nie wiem też, jak wypełnić Część II A [Jeżeli wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu – wstępnego – kwalifikowania)]?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.