Ekspert: Dominika Perkowska
Dominika Perkowska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych, była m.in. zastępcą naczelnika wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Obecnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

Porady udzielone przez: Dominika Perkowska

21
10/2016

Oferty nie mogą być punktowane z uwagi na udział podwykonawców w realizacji zamówienia

Pytanie: Czy w zamówieniu na wykonanie robót budowlanych można wprowadzić kryterium pozacenowe dotyczące samodzielności wykonania przedmiotu zamówienia:
 • samodzielne wykonanie zamówienia – 5 pkt,
 • wykonanie z udziałem podwykonawcy – 0 pkt?
11
10/2016

Jak uzupełniać dokumenty w procedurze odwróconej? Praktyczne wskazówki dla zamawiającego

Pytanie: Prowadzę procedurę odwróconą. Co w sytuacji, gdy wykonawcy w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, nie złożą oświadczenia o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej? Czy zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wzywa wszystkich wykonawców do złożenia brakującego dokumentu, czy jedynie ten podmiot, którego ofertę ocenił najwyżej?
02
08/2016

Wypełnianie JEDZ w praktyce – wskazówki, jak sporządzić ten dokument po nowelizacji

Pytanie: Na mocy art. 25a znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołącza tylko JEDZ lub oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu bądź siwz. Mam problem z wypełnieniem dokumentu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Czy w części IV sekcja A JEDZ muszę jako wykonawca wypełnić wszystkie pola? Startuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego. Moje główne wątpliwości dotyczą wypełnienia rubryki: „C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA”. Co należy tam wpisać? Nie wiem też, jak wypełnić Część II A [Jeżeli wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu – wstępnego – kwalifikowania)]?
08
07/2016

Ważne wskazówki, jak szacować roboty budowlane trwające kilka lat i finansowane z różnych źródeł

Pytanie: W związku z nową perspektywą 2014–2020 przyznawania środków UE, proszę o wyjaśnienie sposobu szacowania wartości zamówienia (projektu), realizowanego przez okres 3 lat. Czy dla oszacowania wartości zamówienia, do szacunku wartości projektu w całym jego okresie realizacji (np. 3-letnim, na podstawie kosztorysu) należy przyjąć wartość innych źródeł finansowania – tożsamych robót budowlanych – budżetu gminy także w odniesieniu do okresu 3-letniego, czy może wartość budżetu gminy tylko w danym roku budżetowym?
06
07/2016

Zatrzymanie wadium po upływie terminu związania ofertą – poznaj szczególne zasady

Pytanie: Wykonawca nie dołączył do oferty zaświadczenia z ZUS. W wyniku wezwania z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp złożył dokument, ale nieaktualny. W międzyczasie nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w „nowym” – przedłużonym terminie. Jak postąpić? Czy wykluczyć go za nieprzedłużenie terminu związania ofertą i niejako dodatkowo wskazać, że przesłanką wykluczenia byłoby również niezłożenie aktualnego zaświadczenia z ZUS? CZy też może dokonać wykluczenia za niezłożenie aktualnego zaświadczenia z ZUS, zaznaczając, że przesłanką wykluczenia jest nieprzedłużenie terminu związania ofertą? Co w tej sytuacji z wadium? Czy należy je zatrzymać w obydwu przypadkach? Oferta wykonawcy byłaby najkorzystniejsza.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.