Ekspert: Anna Kuszel-Kowalczyk
Anna Kuszel-Kowalczyk
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Praktyk z bogatym doświadczeniem w dziedzinie prawa zamówień publicznych. W latach 2003-2005 była prawnikiem w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie pełni funkcję samodzielnego specjalisty ds. zamówień publicznych. Jest autorką wielu profesjonalnych publikacji dotyczących problematyki związanej z prawem zamówień publicznych.

Porady udzielone przez: Anna Kuszel-Kowalczyk

21
12/2015

Brak odpowiednich środków na sfinansowanie zamówienia może skutkować unieważnieniem postępowania

Pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy zamawiający nie posiada wystarczających środków na realizację danego zadania, a dokładniej cena najniższej z ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przewyższa kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na realizację tegoż zadania? Nadmienię również, że sprawa dotyczy postępowania przeprowadzanego w grudniu, przy czym od 01.01.2016 r. usługi, na które ogłoszono przetarg, muszą być realizowane, ponieważ są one usługami obowiązkowymi w danym sektorze (wynikają z przepisów odrębnej ustawy). Budżet na chwilę obecną nie pozwala na przesunięcie środków. Czy można zawrzeć w ramach tego postępowania umowę do kwoty którą posiada zamawiający?
25
11/2015

Do zamówień podprogowych nie trzeba stosować kryteriów oceny ofert wskazanych w ustawie Pzp

Pytanie: Proszę o odpowiedź czy w postępowaniach dotyczących np. dostawy na materiały biurowe, usług pocztowych czy przeprowadzania badań pracowników wszystkie poniżej 30.000 euro można zastosować tylko kryterium ceny czy oprócz ceny muszą być jeszcze inne kryteria pozacenowe?
14
10/2015

Poprawienie omyłki w ofercie prowadzi do jej zmiany, przy czym nie może być ona istotna

Pytanie: Zamawiający w przetargu nieograniczonym na remonty dróg dopuścił możliwość składania ofert częściowych (część 1 i część 2). Wykonawca złożył ofertę na część 2 zamówienia. Wykonawca wpłacił wymagane wadium na część 2, a oferta zawiera kosztorys ofertowy na część 2, wszystkie wymagane załączniki na część 2. Natomiast sama oferta została złożona na formularzu dla części 1 (formularze różniły się: nazwą zamówienia oraz informacją dotyczącą drugiego kryterium oceny ofert tj. okresem gwarancji jakości rękojmi za wady). Jak w związku z powyższym powinien zachować się zamawiający?
29
09/2015

Formalny element wypłaty kwoty wadium nie może być podstawą do uznania, iż wadium nie zostało wniesione

Pytanie: Wykonawca wniósł wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Pzp. W oświadczeniu poręczyciela o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium zostały zawarte m.in. następujące warunki:
 1. wezwanie do zapłaty wadium skierowane przez zamawiającego do poręczyciela powinni być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności;
 2. zamawiający w wezwaniu (do wypłaty wadium):
  - przedłożyć dowód wezwania zobowiązanego (wykonawcy) do zapłaty wadium np. pisemne wezwanie do zapłaty wraz z dowodem doręczenia (wystarczająca jest kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez zamawiającego) wraz z ewentualną odpowiedzią zobowiązanego,
  - oświadczenie, że należność obejmująca zapłatę wadium nie została uregulowana przez zobowiązanego w wyznaczonym terminie.
Czy zawarcie w treści porozumienia ww. zapisów nie powoduje wadliwości wadium i skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania? Ponadto prosimy o podanie, jakie zapisy powinno zawierać dla swej ważności oświadczenie poręczyciela, jeżeli wadium jest wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Pzp.
28
09/2015

Mechanizm odwróconego obciążenia polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku ze sprzedającego na nabywcę

Pytanie: Nowelizacja ustawy Pzp i ustawy o podatku od towarów i usług z 9 kwietnia 2015r. wprowadziła w przypadku nabycia towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT obowiązek podatkowy po stronie zamawiającego. Wiąże się to z obowiązkiem informowania przez wykonawców, czy zamawiający będzie miał obowiązek podatkowy. Proszę o potwierdzenie, czy dobrze myślę, że w takim razie obowiązek udzielenie przez wykonawców stosownych informacji będzie istniał jedynie w przypadku postępowań o nabycie towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT? Czy jednak w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcy muszą informować zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadził do obowiązku podatkowego u zamawiającego, np. postępowanie w sprawie dostawy energii elektrycznej czy zimowego utrzymania dróg?
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.