Ekspert: Anita Zakościelna
Anita Zakościelna
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, specjalizuje się w zamówieniach z obszaru IT, obecnie pracuje w wydziale zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce

Porady udzielone przez: Anita Zakościelna

20
04/2017

Zasady ustalania wynagrodzenia za roboty dodatkowe a przepisy przejściowe nowelizacji Pzp

Pytanie: Umowa na roboty budowlane została zawarta przed dniem wejścia w życie ostatniej nowelizacji (tj. 28.07.2016 r.). Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Zamawiający chce zlecić roboty dodatkowe w formie aneksu do umowy (zgodnie z przepisami przejściowymi). Jak określić wynagrodzenie wykonawcy za te dodatkowe prace?
11
04/2017

Kiedy udostępnić siwz w przetargu ograniczonym?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy art. 37 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego udostępnia, a w postępowaniu prowadzonym w innym trybie może udostępnić, specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia:
 • publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania w przypadku zamówień lub konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, albo
 • zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień lub konkursów, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
Kiedy po nowelizacji udostępniany siwz na stronie internetowej w przetargu ograniczonym? Czy już na pierwszym etapie od momentu wszczęcia postępowania ogłoszeniem czy dopiero na etapie zaproszenia do składania ofert (art. 51 ust. 4 ustawy Pzp)?
20
03/2017

Jeśli termin wykonania umowy jest niemożliwy, zamawiający może unieważnić postępowanie, ale pod pewnymi warunkami

Pytanie: Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz siwz określił termin realizacji zamówienia od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Ze względu na przedłużająca się procedurę nie jest możliwe zawarcie umowy do 1 kwietnia 2017 r. Zamawiający chce unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 w zw. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp (z uwagi na art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp)? Czy słusznie?
02
03/2017

Termin płatności FV jako kryterium oceny ofert – a może warto je zmienić?

Pytanie: Czy w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych prowadzonym przez podmiot leczniczy można ustanowić następujące kryteria oceny ofert: „Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą – dla danego zadania:
 • cena brutto – 60 %,
 • termin płatności faktury – 40 %.
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru: (Cmin/Cb x 60% + Tb/Tn x 40%) x 100 = liczba punktówCmin – najniższa cena za realizację zamówienia występująca w ofertachCb – cena za realizację zamówienia wskazana w rozpatrywanej ofercie termin płatności fakturyTb – termin płatności faktury w rozpatrywanej ofercieTn – najdłuższy termin płatności faktury spośród badanych ofertZamawiający wymaga, aby najkrótszy termin płatności wynosił 30 dni, a najdłuższy 60 dni. W przypadku, gdy wykonawca nie poda terminu płatności lub zaoferuje termin krótszy niż 30 dni bądź dłuższy niż 60 dni, oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu, jako niezgodna z siwz”?
15
02/2017

Zobacz, czy zamawiający ma prawo ustanowić obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty

Pytanie: Czy w obecnym stanie prawnym zamawiający może narzucić wykonawcy w siwz w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Pzp obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty? A może przepis ten odnosi się jedynie do konieczności ustalenia dłuższego terminu na składanie ofert w przypadku gdy zamawiający umożliwi (a nie narzuci) wykonawcom dokonanie takiej wizji?W dotychczasowym stanie prawnym (przed nowelizacją, która weszła w życie w lipcu 2016 roku) zgodnie z orzecznictwem KIO nie można było nałożyć na wykonawców obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej, wolno było ją jedynie umożliwić (np. wyrok KIO o sygn. akt KIO 398/2014 i KIO 2353/2015). Czy w przypadku gdy wykonawca nie dokona wizji lokalnej pomimo postawienia takiego wymogu, możliwe jest wyciągnięcie wobec niego jakichś konsekwencji? Przesłanki odrzucenia oferty określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp (w szczególności w art. 89 ust. 1 pkt 2) nie wydają się mieć zastosowania w przedmiotowej sytuacji.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.