Ekspert: Alicja Biegańska
Alicja Biegańska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Od kilkunastu lat przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zlecenie zamawiających, bierze również udział w pracach komisji przetargowych. Zajmuje się także szeroko pojętym doradztwem prawnym w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi oraz prowadzi szkolenia z tego zakresu.

Porady udzielone przez: Alicja Biegańska

08
05/2017

Zobacz, czy w przetargu można korzystać z doświadczenia zdobytego w ramach stosunku pracy

Pytanie: Zamawiający postawił wykonawcy w siwz minimalne warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, wymagając, aby  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli czas prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał lub wykonywał należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na konserwacji zachowawczej (regeneracja z elementami naprawy i oprawa) – zbiorów, o wartości nie mniejszej niż 5.000 zł brutto każda (dwie odrębne umowy). Czy doświadczenie osoby fizycznej składającej ofertę jako przedsiębiorca zdobyte w latach poprzednich w ramach umowy o pracę (przedstawiono referencje od pracodawcy) może być potwierdzeniem dla warunku wiedzy i doświadczenia?
14
04/2017

Niuanse związane z wymaganiem uprawnień od wykonawców

Pytanie: Zamawiający żąda, by wykonawca dysponował co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego określone w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Czy może dodatkowo wymagać, by osoba ta była wpisana na listę rzeczoznawców? Czy też jak w przypadku żądania osób posiadających uprawnienia budowlane, w stosunku do których nie można wymagać wpisu do izby, analogicznie i w tym przypadku nie powinien żądać wpisu na listę rzeczoznawców? Czy dodatkowo należy zaznaczyć, że zamawiający uzna za równoważne uprawnienia obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którym, na zasadach określonych w ustawie z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, uznano nabyte w tych państwach kwalifikacje do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego?
06
04/2017

Poznaj uprawnienia zamawiającego związane z weryfikacją relacji wykonawca – podwykonawca usług

Pytanie: Zamawiający udziela rocznych umów na wykonywanie usług leśnych, co miesiąc zlecając część prac na podstawie umów cywilnoprawnych. Często wykonawca podczas realizacji zgłasza, iż prace będą wykonywane za pośrednictwem podwykonawców. Jakich dokumentów zamawiający może żądać od wykonawcy? Czy wolno mu wymagać umowy między wykonawcą a podwykonawcą zawierającej zakres usług z dokładnością do jednostki obmiaru? Ustawa Pzp reguluje kwestie podwykonawstwa przy robotach budowlanych, nie mówiąc o usługach. Na ile możemy ingerować w tym zakresie w relacje między wykonawcą a jego kontrahentami?
29
08/2016

Jak spółka jawna we właściwy sposób potwierdzi doświadczenie? Sprawdź na przykładzie

Pytanie: Spółka jawna o nazwie „ABC” (3 wspólników, w tym osoba: Jan Kowalski) złożyła w naszym postępowaniu ofertę. Zamawiający postawił w siwz warunek doświadczenia. Wykonawca wykazał się doświadczeniem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą tj. firmy ABC Jan Kowalski. Spółka jawna, która złożyła ofertę, powstała w marcu 2016 roku natomiast referencje dotyczą 2015 roku, kiedy zadanie realizował ABC Jan Kowalski tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Czy zamawiający powinien uznać takie referencje i stwierdzić, że wykonawca będący spółką jawną wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu? A może poprosić spółkę o wyjaśnienia bądź wykluczyć ją z postępowania?
09
08/2016

Zakup urządzenia od jedynego podmiotu w Polsce świadczącego dane usługi – zobacz, jak dokonać zamówienia w zgodzie z Pzp

Pytanie: Szpital realizuje zawartą na 36 miesięcy umowę z ENERGA OBRÓT S.A. na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. W ostatnim czasie firma ENERGIA POLSKA S.A. zwróciła się do szpitala z propozycją zainstalowania na własny koszt urządzenia mEC. Umowa obowiązywałaby 5 lat z możliwością dalszego jej przedłużenia. Kontrakt obejmuje  projektowanie, montaż, instalację, uruchomienie i obsługę urządzenia mikrogeneracji (mEC). Urządzenie przez cały okres obowiązywania umowy i po jej zakończeniu pozostaje własnością ENERGIA POLSKA S.A. Ponadto firma ta zobowiązuje się do załatwienia wszelkich uzgodnień i zawarcia porozumienia z ENERGA OBRÓT S.A. Po zamontowaniu urządzenia szpital dokonywałby zapłaty za dostarczaną przez to urządzenie energię elektryczną a jednocześnie oszczędzał na dotychczasowych usługach dystrybucji i dostawy energii przez ENERGA OBRÓT S.A. około 190.000 zł rocznie. Przy zaproponowanym 5-letnim okresie realizacji umowy dawałoby to kwotę ponad 950.000 zł oszczędności. Według oświadczeń ENERGIA POLSKA S.A. jest ona jedynym w Polsce podmiotem świadczącym tego typu usługi. Czy szpital może zawrzeć umowę na świadczenie tych usług z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych? 
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.