Ekspert: Alicja Biegańska
Alicja Biegańska
Wpisz treść pytania
Zadaj pytanie
Radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Od kilkunastu lat przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zlecenie zamawiających, bierze również udział w pracach komisji przetargowych. Zajmuje się także szeroko pojętym doradztwem prawnym w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi oraz prowadzi szkolenia z tego zakresu.

Porady udzielone przez: Alicja Biegańska

29
08/2016

Jak spółka jawna we właściwy sposób potwierdzi doświadczenie? Sprawdź na przykładzie

Pytanie: Spółka jawna o nazwie „ABC” (3 wspólników, w tym osoba: Jan Kowalski) złożyła w naszym postępowaniu ofertę. Zamawiający postawił w siwz warunek doświadczenia. Wykonawca wykazał się doświadczeniem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą tj. firmy ABC Jan Kowalski. Spółka jawna, która złożyła ofertę, powstała w marcu 2016 roku natomiast referencje dotyczą 2015 roku, kiedy zadanie realizował ABC Jan Kowalski tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Czy zamawiający powinien uznać takie referencje i stwierdzić, że wykonawca będący spółką jawną wykazał spełnianie warunku udziału w postępowaniu? A może poprosić spółkę o wyjaśnienia bądź wykluczyć ją z postępowania?
09
08/2016

Zakup urządzenia od jedynego podmiotu w Polsce świadczącego dane usługi – zobacz, jak dokonać zamówienia w zgodzie z Pzp

Pytanie: Szpital realizuje zawartą na 36 miesięcy umowę z ENERGA OBRÓT S.A. na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. W ostatnim czasie firma ENERGIA POLSKA S.A. zwróciła się do szpitala z propozycją zainstalowania na własny koszt urządzenia mEC. Umowa obowiązywałaby 5 lat z możliwością dalszego jej przedłużenia. Kontrakt obejmuje  projektowanie, montaż, instalację, uruchomienie i obsługę urządzenia mikrogeneracji (mEC). Urządzenie przez cały okres obowiązywania umowy i po jej zakończeniu pozostaje własnością ENERGIA POLSKA S.A. Ponadto firma ta zobowiązuje się do załatwienia wszelkich uzgodnień i zawarcia porozumienia z ENERGA OBRÓT S.A. Po zamontowaniu urządzenia szpital dokonywałby zapłaty za dostarczaną przez to urządzenie energię elektryczną a jednocześnie oszczędzał na dotychczasowych usługach dystrybucji i dostawy energii przez ENERGA OBRÓT S.A. około 190.000 zł rocznie. Przy zaproponowanym 5-letnim okresie realizacji umowy dawałoby to kwotę ponad 950.000 zł oszczędności. Według oświadczeń ENERGIA POLSKA S.A. jest ona jedynym w Polsce podmiotem świadczącym tego typu usługi. Czy szpital może zawrzeć umowę na świadczenie tych usług z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych? 
22
07/2016

Zobacz, kiedy dopuszczalna jest zmiana umowy o zamówienie publiczne

Pytanie: Umowa zawarta z wykonawcą na przebudowę drogi przewiduje rozliczenie kosztorysowe. Wśród jej zapisów znalazły się następujące:„(…) 3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie dokonanych i zatwierdzonych przez zamawiającego obmiarów przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wykonawcy.4. W przypadku, gdyby wynagrodzenie wykonawcy miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 1 strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.7. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, gdy ich wykonanie będzie niezbędne do prawidłowego – zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 wykonawca poinformuje zamawiającego w terminie 3 dni od powzięcia informacji o potrzebie ich wykonania w formie protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru, głównego księgowego i zatwierdzonego przez zamawiającego, dołączając kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe lub zamienne sporządzony na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego stanowiący załącznik do niniejszej umowy.8. Bez zatwierdzenia przez zamawiającego protokołu konieczności wykonawca nie może rozpocząć robót dodatkowych, zamiennych ani ograniczyć zakresu rzeczowego robót.9. W przypadku wystąpienia składników kalkulacyjnych innych niż występujące w kosztorysie ofertowym, należy te składniki wycenić z zachowaniem cen czynników produkcji i narzutów podanych w ofercie.10. W przypadku braku takich cen należy te składniki wycenić wg średnich cen z SEKONCENBUD za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe lub zamienne przy zachowaniu narzutów z kosztorysu ofertowego oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku braku określenia robót w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów nakładów własnych zaakceptowanych przez zamawiającego.11. Zamawiający dopuszcza również ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie okaże się zbędne (tzw. roboty zaniechane)”.Czy w ramach realizacji zamówienia podstawowego mogę na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu na te roboty wykonać dodatkowy przepust pod drogą, którego projektant nie ujął w ramach przebudowy drogi? Dokumentacja przetargowa przewiduje wprawdzie wykonanie przepustów, ale o innej średnicy. Kierowałabym się w tej mierze  aktualnym wyrokiem GKO z 22 kwietnia 2010 r. o sygn. akt BDF1/4900/27/33/10648.
13
07/2016

2 drogi korekty błędu zamawiającego popełnionego w specyfikacji technicznej

Pytanie: Jak prawidłowo postąpić, kiedy w wyniku dokonanych przez zamawiającego błędnych zapisów w specyfikacji technicznej a dotyczących terminu załatwiania reklamacji „wymagany termin 3 dni na rozpatrzenie”, złożono oferty z 14-dniową deklaracją? Wykonawcy przed terminem składania ofert nie poruszyli tej kwestii, a zamawiający nie zauważył swojego błędu. Termin określony w specyfikacji był nierealny w stosunku do przedmiotu zamówienia. Nie stanowił on kryterium oceny ofert.
01
07/2016

Uważaj na polisy OC z sumą gwarancyjną określoną w obcej walucie!

Pytanie: Wymagam od wykonawców posiadania opłaconej ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia obowiązkowej na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 9 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1550) lub innego dokumentu potwierdzającego powyższe. Minimalna suma gwarancyjna z zakresem ubezpieczenia dotyczącym szkody w mieniu chronionym przez wykonawcę ma wynosić 1 mln zł. Wykonawca dołączył polisę, z której wynika, że ma obowiązkowe ubezpieczenie w sumie gwarancyjnej w wysokości 20.000 euro (1 euro = 4,3078 = 20.000 x 4,3078 = 86.156) i dodatkowe ubezpieczenie w sumie gwarancyjnej w wysokości 920.000 zł. Po zsumowaniu obydwu wartości wykonawca spełnia warunek. Mam jednak wątpliwość, czy taka operacja jest dopuszczalna.
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.