Dodano: 11-12-2010

Wyślij Drukuj A A A

rozporządzenie
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
(Dz.U. z dnia 26 listopada 2010 r.)

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.
Rozporządzenie określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.
2.
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwany dalej „protokołem", zawiera także informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 2.
1.
Protokół, oprócz informacji, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą", zawiera, w zależności od zastosowanego trybu postępowania, informacje dotyczące:
1)
zamawiającego;
2)
przedmiotu zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem";
3)
określenia wartości zamówienia, wartości umowy ramowej lub wartości dynamicznego systemu zakupów, wartości zamówienia udzielanego w częściach, wartości zamówień uzupełniających oraz daty i sposobu ich ustalenia;
4)
powodów zastosowania przez zamawiającego innego trybu udzielenia zamówienia niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony;
5)
osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożenia przez nie oświadczenia na druku ZP-1;
6)
ogłoszeń i zmiany treści ogłoszeń;
7)
wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu, negocjacjach, składania ofert, ofert wstępnych lub ofert orientacyjnych;
8)
zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia;
9)
wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożyli oferty, oferty wstępne lub oferty orientacyjne;
10)
wykonawców dopuszczonych do udziału w dynamicznym systemie zakupów;
11)
miejsca i terminu składania ofert;
12)
otwarcia ofert;
13)
kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub części zamówienia;
14)
zestawienia ofert;
15)
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
16)
wykonawców wykluczonych z postępowania;
17)
ofert, które zostały odrzucone;
18)
zastosowania aukcji elektronicznej;
19)
wyboru najkorzystniejszej oferty;
20)
zatwierdzenia wyniku postępowania;
21)
zawiadomienia o wyborze albo unieważnieniu postępowania oraz powodów unieważnienia postępowania;
22)
środków ochrony prawnej;
23)
udzielenia zamówienia publicznego;
24)
załączników do protokołu;
25)
uwag do protokołu.
2.
Protokół podpisuje osoba sporządzająca protokół oraz kierownik zamawiającego.
§ 3.
Wzór protokołu postępowania:
1)
o udzielenie zamówienia w trybie:
a)
przetargu nieograniczonego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,
b)
przetargu ograniczonego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,
c)
negocjacji z ogłoszeniem stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,
d)
dialogu konkurencyjnego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,
e)
negocjacji bez ogłoszenia stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,
f)
zamówienia z wolnej ręki stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,
g)
zapytania o cenę stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,
h)
licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
2)
w celu ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§ 4.
Wzór druku dodatkowego ZP-1 stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§ 5.
1.
Zamawiający udostępnia protokót lub załączniki do protokołu na wniosek.
2.
Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
3.
Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalacza pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4.
Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
5.
Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
§ 6.
Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 7.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik 1 Druk ZP-PN - Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik 2 Druk ZP-PO - Protokół postępowania w trybie przetargu ograniczonego
Załącznik 3 Protokół postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem
Załącznik 4 Druk ZP-DK - Protokół postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego
Załącznik 5 Druk ZP-NBO - Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia
Załącznik 6 Druk ZP-WR - Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki
Załącznik 7 Druk ZP-ZOC - Protokół postępowania w trybie zapytania o cenę
Załącznik 8 Protokół postępowania w trybie licytacji elektronicznej
Załącznik 9 Druk ZP-DSZ - Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów
Załącznik 10 Oświadczenie

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.