Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Andrzela Gawrońska-Baran

Podmiot trzeci powinien być badany w takim samym zakresie jak wykonawca

Pytanie: Paragraf 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów stanowi, że zamawiający żąda (a nie „może żądać” tak jak wskazuje § 1, 5 i 13 oraz, w stosunku do podwykonawców § 9 ust. 3 rozporządzenia) od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9. Chodzi o informacje z KRK, zaświadczenie naczelnika US, zaświadczenie ZUS, odpis z właściwego rejestru lub CEiDG oraz określone oświadczenia wskazane w § 5 pkt 5–9 rozporządzenia.Proszę o potwierdzenie, że bez względu na wartość zamówienia zamawiający zawsze powinien żądać wszystkich dziewięciu dokumentów w odniesieniu do innego podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, choć w stosunku do samego wykonawcy zażądał tylko niektórych. Jeżeli przepis ten należy jednak rozumieć w inny sposób, to proszę wskazać podstawę prawną, według której można tak sądzić. 
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 13.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
Karol Jaworski

Wspólne udzielanie zamówień czy wyznaczenie centralnego zamawiającego – zobacz, czym różnią się obydwie konstrukcje

Pytanie: Pytanie Jesteśmy gminą, która ma swoje jednostki organizacyjne. Obecnie chcemy stworzyć samorządowe centrum usług wspólnych, które byłoby centralnym zamawiającym obsługującym poszczególne jednostki. Czy centralny zamawiający zgodnie z art. 15b ustawy Pzp może zawierać tylko umowy ramowe? Jak w praktyce działa taki podmiot i jak nabywa się od niego zamówienia? Czy jeśli centralny zamawiający kupuje coś dla wszystkich jednostek, szacujemy wartość tych zakupów łącznie? Czy przepisy dotyczące komunikacji elektronicznej centralny zamawiający powinien stosować już od 18 kwietnia 2017 r.? Wiem również, że powierzenie samorządowemu centrum usług wspólnych roli centralnego zamawiającego nie jest jedyną formą łącznych zakupów. Zgodnie z art. 16 ustawy Pzp innym rozwiązaniem jest udzielanie tzw. zamówień wspólnych. Proszę o omówienie tych dwóch instytucji. Czy w tej drugiej opcji też obowiązuje nas elektronizacja zamówień?
Odpowiada: Karol Jaworski, 13.02.2017, Kategoria: Tryby i sposoby udzielania zamówień
Agata Hryc-Ląd

Co zrobić z ofertą, która zawiera pełen pakiet dokumentów niewymaganych na tym etapie przez zamawiającego?

Pytanie: Zgodnie z nowelizacją ustawy Pzp wykonawca jest zobligowany złożyć wraz z ofertą jedynie oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp. Jak ma postąpić zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca z własnej woli załącza do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. np. wykazy robót budowlanych wraz z dowodami czy wykaz osób, przy czym przedłożone dokumenty nie są kompletne lub budzą wątpliwości? Czy zamawiający ma dokonać wezwania (np. w odniesieniu do jednej z referencji, czy brakującego wykazu) na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2, czy też wezwać do ich uzupełnienia z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp? Pytanie takie pojawia się także w sytuacji, gdy któryś z załączonych do oferty dokumentów budzi wątpliwości zamawiającego i wzywa on wykonawcę do wyjaśnień, z których następnie wynika, że dokument nie potwierdza warunku udziału w postępowaniu.
Odpowiada: Agata Hryc-Ląd, 10.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
Mariola Kubicka

Wyjaśnienie treści oferty nie może tworzyć jej nowej treści

Pytanie: Zamawiający określił w siwz kryteria oceny ofert jako cenę 60% i aspekty środowiskowe 40%. Aspekty środowiskowe dotyczyły emisji spalin euro 4. Wykonawca musiał wykazać iloma samochodami dysponuje (i będzie wykorzystywał do realizacji zamówienia), które spełniają nasze wymagania. Na potwierdzenie zamawiający zażądał, aby wykonawca oprócz wypełnienia wykazu z samochodami, dołączył dokumenty, które potwierdzałyby, że auta spełniają tę normę. Podmiot najkorzystniej oceniony wypełnił wykaz, podpisując się pod nim i deklarując, że posiada takie samochody. Dołączył jednak dowody rejestracyjne, z których nie wnika, czy spełniają emisje spalin dla normy euro 4.W związku z tym na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wystąpiłam o wyjaśnienie treści oferty. Wykonawca poinformował mnie telefonicznie, że odpowiadając na pismo zamawiającego, może mieć trudności z udowodnieniem, że dwa samochody spełniają tę normę, gdyż producent może wystawić te dokumenty dopiero za dwa tygodnie a termin wyjaśnienia upływa jutro. Zasygnalizował również, że dołączy dyrektywę, z której będzie wynikać, że samochody produkowane po 2014 roku spełniają wymóg. Czy zamawiający może przyjąć taki dowód? A co jeśli nadal będę mieć wątpliwości? Czy mogę drugi raz prosić o wyjaśnienie? Czy powinnam odrzucić ofertę?
Odpowiada: Mariola Kubicka, 10.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
Mariola Kubicka

Kryterium terminu prowadzenia działalności jest niedopuszczalne w świetle ustawy Pzp

Pytanie: W przetargu nieograniczonym zastosowałem następujące kryteria oceny ofert: cena 60% i termin prowadzenia działalności 40%. Wykonawca zarzuca nam, iż rażąco naruszamy zasadę uczciwej konkurencji. Czy ma rację?
Odpowiada: Mariola Kubicka, 09.02.2017, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.