Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Andrzela Gawrońska-Baran

Sprawdź, jak ustalić wysokość zabezpieczenia wykonania umowy, gdy zamawiający ma obowiązek doliczyć do ceny VAT

Pytanie: W postępowaniu powyżej progów unijnych żądano zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny podanej w ofercie. W postępowaniu została złożona jedna oferta przez wykonawcę zagranicznego, który poinformował, iż obowiązek podatkowy względem całości przedmiotu zamówienia leży po stronie zamawiającego. Od jakiej kwoty należy wyliczyć zabezpieczenie – od ceny podanej w ofercie przez wykonawcę (netto=brutto), czy od całkowitej ceny oferty tj. po doliczeniu do niej należnego VAT?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 13.04.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Karol Jaworski

Zobacz, kiedy zamawiający może żądać złożenia próbki od razu z ofertą

Pytanie: Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do przedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi także o dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane określonych przez zamawiającego wymagań (m.in. o próbkach). Wykładnia tych regulacji skłania do wniosku, że próbek można żądać tylko od wykonawcy, którego oferta została (w wyniku dokonanej oceny) najwyżej sklasyfikowana. A jeśli ocena ofert, w tym faktu, czy oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom zamawiającego, możliwa jest tylko poprzez sprawdzenie próbek, wolno żądać ich dostarczenia wraz z ofertą?
Odpowiada: Karol Jaworski, 13.04.2017, Kategoria: Ocena ofert
Andrzej Łukaszewicz

Uważaj, jakich próbek wymagasz od wykonawców! Będziesz musiał przechować je w dokumentacji przetargowej

Pytanie: W przygotowywanym postępowaniu, na potrzeby dokonania oceny zgodności oferowanych urządzeń (odbiorników) z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, żądane jest dostarczenie jednego odbiornika jako próbki, w rozumieniu § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Próbki, co do zasady, powinny być przechowywane tak jak cała dokumentacja postępowania, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. Mając jednak na uwadze, że próbką jest de facto urządzenie odbiorcze, którego koszt wynosi ponad 10.000 zł, a ponadto może być dodatkowo wykorzystane przy świadczeniu usług nadawczo-odbiorczych, zawracam się z pytaniem, czy istnieje możliwość jej wcześniejszego zwrotu? Na jakich zasadach i w jaki sposób dokonać tej czynności, by nie naruszyć przepisów ustawy Pzp?
Odpowiada: Andrzej Łukaszewicz, 12.04.2017, Kategoria: Ocena ofert
Andrzela Gawrońska-Baran

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a udzielanie zamówień publicznych

Pytanie: Dnia 1 stycznia 2017 r. wszedł w życie art. 6d ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który brzmi: „W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się odrębnie dla każdego z wyznaczonych sektorów”.Chcemy ogłosić przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Gmina podzielona jest na 4 sektory. Czy żeby nie narazić się na błędną interpretację tego artykułu, powinniśmy ogłosić 4 różne przetargi? A może prawidłowe będzie ogłoszenie jednego postępowania z podziałem na 4 części, z których każda obejmie 1 sektor? Jaką właściwie zmianę przyniosła nowelizacja omawianego artykułu w stosunku do jego poprzedniego brzmienia?
Anita Zakościelna

Kiedy udostępnić siwz w przetargu ograniczonym?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy art. 37 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego udostępnia, a w postępowaniu prowadzonym w innym trybie może udostępnić, specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia:
 • publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania w przypadku zamówień lub konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, albo
 • zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień lub konkursów, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
Kiedy po nowelizacji udostępniany siwz na stronie internetowej w przetargu ograniczonym? Czy już na pierwszym etapie od momentu wszczęcia postępowania ogłoszeniem czy dopiero na etapie zaproszenia do składania ofert (art. 51 ust. 4 ustawy Pzp)?
Odpowiada: Anita Zakościelna, 11.04.2017, Kategoria: Dokumentacja
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.