Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Dominika Perkowska

Sprawdź, jak wycenić prace spoza umownego zakresu przy wynagrodzeniu ryczałtowym

Pytanie: W trakcie wykonywania robót budowlanych, okazało się, że konieczny do wykonania zakres robót znacznie się zwiększył (w stosunku do przedmiaru). W umowie określono wynagrodzenie ryczałtowe.W siwz są m.in. następujące zapisy:1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: „Cena oferty winna być zgodna z przedmiarami robót”.2. Istotne postanowienia umowne: „Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, opracowane na podstawie przedmiarów”.W związku z powyższymi zapisami, w jaki sposób powinny być rozliczone roboty nieujęte w przedmiarze i niewycenione przez nas przy sporządzaniu oferty? Czy powyższe zapisy mają zastosowanie do umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym?
Odpowiada: Dominika Perkowska, 18.07.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Marta Mikulska-Nawacka

Wykluczenie wykonawcy z uwagi na naruszenie obowiązków zawodowych wymaga analizy jego postawy

Pytanie: W siwz i ogłoszeniu o zamówieniu sformułowano przesłankę wykluczenia wykonawcy z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia oświadcza, że zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania z art. 24 ust. 5 pkt 2, wskazując na opłacenie w 20% kary umownej za odstąpienie od umowy (do ofert dołączony jest przelew wysłania określonej kwoty z rachunku wykonawcy na konto innego podmiotu). Współpracowaliśmy już wcześniej z tym wykonawcą i nie było żadnych nieprawidłowości w realizacji poprzedniej umowy. Co w takiej sytuacji zrobić?
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 17.07.2017, Kategoria: Ocena ofert
Mariola Kubicka

Jak należycie określić wartość szacunkową zamawianych usług bądź dostaw?

Pytanie: Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający ma obowiązek ustalenia wartości dostaw lub usług nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania. Ustawa w przypadku dostaw i usług nie wskazuje sposobu ustalenia wartości szacunkowej. Czy zamawiający, chcąc zachować transparentność swojego działania, może zamieścić na swojej stronie internetowej skierowaną do szerokiego spektrum oferentów prośbę o złożenie informacji o cenie danej usługi czy dostawy i tylko na podstawie tak otrzymanych danych ustalić ich wartość szacunkową? Czy obowiązkiem zamawiającego jest jednak skierowanie zapytania do konkretnych wykonawców w celu ustalenia wartości zamówienia?
Odpowiada: Mariola Kubicka, 17.07.2017, Kategoria: Przedmiot zamówienia
Marta Mikulska-Nawacka

Kosztorys ofertowy nie kwalifikuje się do uzupełnienia jako „inny dokument”, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający w przetargu nieograniczonym ustalił wynagrodzenie kosztorysowe i żądał złożenia kosztorysu ofertowego zgodnego z przedmiarem robót załączonym do dokumentacji projektowej, żądając wyceny każdej pozycji przedmiaru bez możliwości pomijania którejkolwiek z nich. Wykonawca złożył kosztorys, w którym pozycjami są wyłącznie główne działy przedmiaru z ceną główną działu – ceną ryczałtową (bez poszczególnych pozycji szczegółowych z obmiarem, ilością itp.).Zamawiający nie byłby w stanie rozliczyć wykonawcy na podstawie takiego kosztorysu „ryczałtowego”. Aktualnie w treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp mowa jest również o „innych dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania”. Czy w związku z tym możliwe jest wezwanie wykonawcy do uzupełnienia kosztorysu ofertowego jako innego dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania?
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 14.07.2017, Kategoria: Ocena ofert
Mariola Kubicka

Wykonawca ubiega się o rozłożenie na raty zaległych podatków – sprawdź, jak ocenić ofertę

Pytanie: Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, oświadczył, że jego spółka zalega z zapłatą podatku od środków transportu na dzień złożenia oferty. Niemniej jednak jest w trakcie postępowania przed organem podatkowym mającym na celu zastosowanie wobec niej ulgi podatkowej w postaci rozłożenia podatku na raty i odroczenia terminu płatności. Decyzja podatkowa w tym zakresie powinna być wydana w najbliższych dniach. Podkreślenia wymaga, że dla zastosowania wskazanych ulg, należność podatkowa musi być wymagalna, a więc musi upłynąć termin jej płatności. Powoduje to, że teoretycznie zamawiający posiada uprawnienie do wykluczenia spółki z postępowania, ale w ocenie wykonawcy byłby to środek zbyt daleko idący. Informuje, że zamawiający zastosował w siwz fakultatywną przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania zawartą w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.
Odpowiada: Mariola Kubicka, 14.07.2017, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.