Najnowsze odpowiedzi naszych ekspertów

Pokaż dla:
 • Branża
 • Kategoria
 • Data publikacji
Katarzyna Bełdowska

Procedura odwrócona w praktyce – zobacz, jak sprawdzić wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia

Pytanie: Oceniamy dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w procedurze odwróconej. Przetarg dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych. Zamawiający wymagał złożenia na wezwanie opisu zaoferowanych paneli.W procedurze odwróconej zamawiający bada na początku, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Następnie – jeśli dana oferta jest na najwyższym miejscu w rankingu zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert – wzywa wykonawcę do przedłożenia wymaganych dokumentów.Jak zamawiający ma ocenić zgodność zaoferowanych paneli z jego wymaganiami a tym samym stwierdzić, czy oferta nie podlega odrzuceniu, skoro na etapie złożenia oferty nie może żądać opisu? W jakim stopniu w procedurze odwróconej zamawiający ma badać ofertę pod kątem konieczności jej odrzucenia? Jak ma się do tego obowiązek stwierdzenia zgodności oferty z siwz? Czy „opis” może być żądany do złożenia wraz z ofertą?
Andrzela Gawrońska-Baran

Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej w procedurze odwróconej – istotne wskazówki

Pytanie: Czy zamawiający, prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem procedury odwróconej, powinien wezwać wszystkich wykonawców do przedłożenia oświadczeń o przynależności do grupy kapitałowej już na I jego etapie? Moim zdaniem oświadczenie to ma na celu potwierdzenie faktu, iż złożona oferta nie zakłóca uczciwej konkurencji wśród wykonawców składających oferty. Wydaje się zatem, że oświadczenie powinny złożyć wszystkie podmioty, które przystąpiły do postępowania, składając ofertę. Czy jeśli wykonawca nie złoży go w terminie 3 dni od dnia publikacji informacji z otwarcia ofert i dodatkowo na wezwanie zamawiającego również tego nie zrobi, to powinien zostać wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy Pzp już na I etapie prowadzonego postępowania?
Odpowiada: Andrzela Gawrońska-Baran, 22.05.2017, Kategoria: Ocena ofert
Katarzyna Bełdowska

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nie może mieć warunkowego charakteru

Pytanie: Wykonawca przesłał zamawiającemu wzór gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy. Zawiera ona następujące zapisy: „Gwarant działając na zlecenie Zobowiązanego, zapłaci NIEODWOŁALNIE I BEZWARUNKOWO na rzecz Beneficjenta kwotę ………….. W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zobowiązującego robót objętych umową, wezwanie do zapłaty musi zawierać oświadczenie Beneficjenta, że zapłacenie żądanej kwoty stało się wymagalne, tj. Zobowiązany nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty objęte umową oraz POMIMO SKIEROWANIA DO NIEGO PRZEZ BENEFICJENTA PISEMNEGO WEZWANIA ZAWIERAJĄCEGO RODZAJ UCHYBIEŃ ORAZ TERMIN ICH USUNIĘCIA NIE WYWIĄZAŁ SIĘ Z TEGO ZOBOWIĄZANIA. Do wezwania zapłaty winny być dołączone następujące dokumenty: 1) KOPIA WEZWANIA SKIEROWANEGO DO ZOBOWIĄZANEGO WRAZ Z DOWODEM NADANIA oraz szczegółową specyfikacją niewykonania lub nienależytego wykonania robót objętych Umową ….”.Wątpliwości zamawiającego budzą zapisy dotyczące dokumentów, które należy załączyć do wezwania do zapłaty a w szczególności załączenia kopii pisemnego wezwania beneficjenta do usunięcia uchybień skierowane do zobowiązanego. Zapisy gwarancji jednoznacznie wskazują zobowiązanie gwaranta do zapłaty nieodwołalnie i bezwarunkowo. Uważamy, że w przypadku usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi pisemne zawiadomienie zobowiązanego do ich usunięcia może być zasadne. Jednak w przypadku np. niedotrzymania umownego terminu wykonania zamówienia takim dokumentem powinien być protokół odbioru końcowego robót i naliczone z tego tytułu kary zgodne z zapisami umowy.
Odpowiada: Katarzyna Bełdowska, 19.05.2017, Kategoria: Współpraca z wykonawcą
Justyna Andała-Sępkowska

Upewnij się, jak potraktować niepodpisany JEDZ

Pytanie: Prowadzimy przetarg powyżej progów unijnych. W ofercie wykonawca złożył JEDZ, ale niepodpisany. Czy należy wezwać go do złożenia dokumentu na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp? Jeśli go nie przedstawi, trzeba dać mu drugą szansę z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp? Czy JEDZ powinien być aktualny na dzień składania ofert?
Odpowiada: Justyna Andała-Sępkowska, 18.05.2017, Kategoria: Ocena ofert
Marta Mikulska-Nawacka

Niesolidny wykonawca składa ofertę – co można zrobić?

Pytanie: Przeprowadziliśmy postępowanie na świadczenie usług żywienia w szpitalu (catering – usługi społeczne). Przy sporządzaniu siwz wspieraliśmy się częściowo przepisami ustawy Pzp. Wpłynęły dwie oferty. Jedna od dotychczasowego wykonawcy, który świetnie realizuje swoją usługę oraz druga od firmy, która świadczyła nam już wcześniej tę usługę i z której byliśmy bardzo niezadowoleni (z uwagi na ciągłe skargi pacjentów i personelu). Przy ustalaniu wartości szacunkowej bazowaliśmy tylko na kosztach faktycznie poniesionych w ramach dotychczasowej umowy. Nie podnosiliśmy jej o żaden wskaźnik wzrostów ani z powodu wzrostu danin publiczno-prawnych. Byliśmy przekonani, że oferty będą wyższe niż nasza wycena. Dotychczasowy wykonawca złożył ofertę o 10 gr brutto niższą (za osobodzień) niż w dotychczasowej umowie. Druga firma przedstawiła ofertę tańszą o kolejne 1 zł, a w konsekwencji ogólna cena oferty nr 2 była niższa od naszej wartości szacunkowej o ok. 100.000 złotych. Obawiamy się, że nasz przedmiot zamówienia nie będzie realizowany dobrze ze względu na tak niską wartość. Czy możemy unieważnić to postępowanie?
Odpowiada: Marta Mikulska-Nawacka, 18.05.2017, Kategoria: Ocena ofert
 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.