Opinie i interpretacje

W tej części portalu znajdziesz opinie współpracujących z nami ekspertów w zakresie istotnych problemów i wyzwań, przed jakimi stoją uczestnicy postępowań o zamówienie publiczne oraz ich stanowiska na temat kontrowersyjnych i spornych przepisów.

W jakim terminie zawrzeć umowę z wykonawcą?

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych tj. od 24 października 2008 r., protest co do zasady wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do j...

Czytaj więcej »

Upewnij się, kiedy powinieneś odrzucić ofertę wykonawcy

W oparciu o brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp po nowelizacji ustawy Pzp z 4 września 2008 r. musisz odrzucić ofertę wykonawcy, gdy jej treść nie odpowiada treści siwz. Możliwość poprawienia oferty, która nie odpowiada specyfikacji, masz...

Czytaj więcej »

Jak dokonywać zmian w ogłoszeniach po ostatniej nowelizacji?

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 4 września 2008 r. wprowadziła istotne zmiany w zakresie dokonywania zmian w ogłoszeniach (art. 11 ust. 4 ustawy Pzp). Sprawdź, jakie!

Czytaj więcej »

Pamiętaj! Regulację dopuszczającą ograniczenie podwykonawstwa możesz stosować tylko w wyjątkowych sytuacjach

Zasadą jest, że wykonanie zamówienia publicznego może być realizowane poprzez podwykonawców. Jednak, w sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką konkretnego zamówienia, możesz zastrzec w siwz, że część lub nawet całość zamówienia nie może być...

Czytaj więcej »

Poznaj ważne dla Ciebie zmiany w rozporządzeniach do znowelizowanej ustawy Pzp!

W związku z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w 24 października 2008 r. wydano 2 nowe rozporządzenia:w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r. nr 188, poz. 1154),...

Czytaj więcej »

Sprawdź, kiedy możesz zmodyfikować siwz

Przed zmianą ustawy Pzp, która weszła w życie 24 października 2008 r. nie mogłeś modyfikować specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:kryteriów oceny ofert,warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania (uchylony art. ...

Czytaj więcej »

Chcesz udzielić pilnego zamówienia? Sprawdź, jakie możliwości dała Ci ostatnia nowelizacja ustawy Pzp!

Nowelizacja ustawy Pzp, która obowiązuje od 24 października 2008 r., znacznie złagodziła przepisy dotyczące udzielania zamówień z podziałem na części.Do tej pory jeśli przewidywałeś, że całkowity zakres zamówienia spowoduje, że niezbędne będzie...

Czytaj więcej »

Czarna lista wykonawców - jak wyeliminować z postępowania nierzetelnych oferentów

Jeśli wykonawca wyrządził jakiemuś zamawiającemu szkodę, nie wykonując zamówienia albo wykonując je nienależycie, a szkoda ta została potwierdzona wyrokiem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem Twojego postępowania, wykluczysz go z prze...

Czytaj więcej »

Uzupełnienia jakich dokumentów możesz żądać od wykonawcy?

Po nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 24 października 2008 r., oprócz uzupełniania wymaganych dokumentów i oświadczeń możesz żądać również uzupełniania pełnomocnictw. Dotyczy to zarówno pełnomocnictw, które w ogóle nie zostały złożone...

Czytaj więcej »

W jaki sposób wykonawca może udowodnić spełnienie warunków udziału w postępowaniu?

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca może również przedstawić pise...

Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel