Poleć znajomemu

Obowiązują już nowe definicje roboty budowlanej i obiektu budowlanego

Anna Śmigulska-Wojciechowska

Autor: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Dodano:
powstający budyneczek małe

Obiekt budowlany to całość robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Tak wynika z nowych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Obowiązująca od 20 lutego 2013 roku nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wprowadziła do przepisów krajowych regulacje zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE3 (tzw. dyrektywa obronna). Ponadto dostosowała polskie przepisy do regulacji europejskich zawartych w dyrektywie 2004/18/WE4 (tzw. dyrektywa klasyczna) oraz z dyrektywy 2004/17/WE5 (tzw. dyrektywa sektorowa). Nowela uwzględniła również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W związku z wprowadzonym zmianami uczestnicy postępowań o zamówienie publiczne będę musieli przygotować się m.in. do nowych definicji „robót budowlanych” oraz „obiektu budowlanego”. Zgodnie z prawem europejskim zamówienia na roboty budowlane oznaczają zamówienia, których przedmiotem jest wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, związanych z jedną z działalności określonych w załączniku I (w przypadku dyrektywy 2004/18/WE) i w załączniku XII(w odniesieniu do dyrektywy 2004/17/WE) lub obiektu budowlanego, albo też realizacja, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą.

Natomiast „obiekt budowlany” to całość robót budowlanych dotyczących budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Tym samym zamówienia typu „projekt i budowa” wypełniają przesłanki zawarte w tej definicji. Jeżeli zamawiający zdecyduje się jednak na udzielenie dwóch odrębnych zamówień dotyczących zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, to wówczas usługi projektowe byłyby usługą priorytetową lub mogłyby być zlecane w drodze konkursu.

Orzeczenie
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 27 października 2005 r. w sprawach połączonych C-187/04 i C-188/04 Komisja przeciwko Włochom, pkt 26, że istnienie obiektu budowlanego powinno być oceniane w związku z funkcją gospodarczą lub techniczną rezultatu wykonanych robót budowlanych.

Dotychczasowe ujęcie robót budowlanych na gruncie ustawy Pzp odwoływało do szczegółowych wytycznych zawartych w Prawie budowlanym. Przy czym powodowało to pewne trudności w interpretacji przepisów europejskich tj. dyrektywy klasycznej i sektorowej. Dlatego też polski ustawodawca dokonał ujednolicenie tych pojęć.

Od 20 lutego 2013 roku obowiązuje następująca definicja robót budowlanych:

- jest to wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wykonawczych (wydanych na podstawie art. 2c) lub obiektu budowlanego, a także realizacja obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

Stosowne rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. zawiera wykaz robót budowlanych zgodny z wykazem wprowadzonym przez dyrektywy w sprawie zamówień publicznych. Dzięki nowym definicjom pojęć „obiektu budowlanego” oraz „robót budowlanych” nie trzeba będzie już sprawdzać ich w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz konfrontować ich znaczenia z treścią dyrektyw unijnych 2004/18/WE i 2004/17/WE.

Wartości progów unijnych jednolite w całej Unii

Ustandaryzowane zostały również wartości tzw. progów unijnych, tj. kwot wartości zamówień dla robót budowlanych oraz usług, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Obecnie zamawiający musi przekazać ogłoszenia do powyższego publikatora, jeżeli wartość zamówień:

 1. udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, państwowych instytucji kultury oraz podsektora samorządowego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

  • 130 000 euro - dla dostaw lub usług;

  • 5 000 000 euro - dla robót budowlanych;

 1. udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

  • 200 000 euro - dla dostaw lub usług;

  • 5 000 000 euro - dla robót budowlanych;

 1. sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

  • 400 000 euro - dla dostaw lub usług;

  • 5 000 000 euro - dla robót budowlanych;

 1. udzielanych przez zamawiających w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

  • 400 000 euro - dla dostaw lub usług;

  • 5 000 000 euro - dla robót budowlanych.

Łatwiejszy opis przedmiotu zamówienie na roboty budowlane

W celu prawidłowego opisywania i szacowania wartości zamówień wprowadzony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu robót budowlanych wykaz działalności, które mogą zostać zakwalifikowane jako „roboty budowlane”. Zawiera on zestawienie działalności zawodowych odpowiadających NACE13, czyli statystycznej kwalifikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Przedmiotowy wykaz wskazuje również odpowiednik w kodach CPV14. W przypadku wystąpienia rozbieżności między tymi dwoma zestawieniami należy zastosować - NACE15.

Dział 45 wg nomenklatury NACE – „Roboty budowlane” obejmuje następujące grupy, a w nich klasy działalności:

a) Grupa 45.1 – Przygotowanie terenu pod budowę

 • Klasa 45.11 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;
 • Klasa 45.12 – Próbne wiercenia i wykopy;

b) Grupa 45.2 – Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 • Klasa 45.21 – Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna;
 • Klasa 45.22 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych;
 • Klasa 45.23 – Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych;
 • Klasa 45.24 – Budowa obiektów inżynierii wodnej;
 • Klasa 45.25 – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane;

c) Grupa 45.3 – Wykonywanie instalacji budowlanych

 • Klasa 45.31 – Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu;
 • Klasa 45.32 – Roboty izolacyjne;
 • Klasa 45.33 – Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych;
 • Klasa 45.34 – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

d) Grupa 45.4 – Wykończeniowe roboty budowlane

 • Klasa 45.41 – Tynkowanie;
 • Klasa 45.42 – Zakładanie stolarki budowlanej;
 • Klasa 45.43 – Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian;
 • Klasa 45.44 – Roboty malarskie i szklarskie;
 • Klasa 45.45 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;

e) Grupa 45.5 – Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską

 • Klasa 45.50 – Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń.
Uwaga!

Definicje roboty budowlanej i obiektu budowlanego w nowym brzmieniu zawartym w ustawie Pzp nie mają wpływu na podobne pojęcia, które są wskazane np. w przepisach budowlanych, podatkowych czy też dotyczących kwalifikowania wydatków.

Autor:

Anna Śmigulska-Wojciechowska

prawnik, redaktor publikacji o tematyce zamówień publicznych

Źródło:

Informator Urzędu Zamówień Publicznych (nr 2/2013)

Anna Śmigulska-Wojciechowska

Autor: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. Redaktor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Autorka profesjonalnych publikacji poświęconych tematyce prawa zamówień publicznych.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Bezpłatne webinarium!

Podział zamówienia na części 

Zasady. Wartość szacunkowa. Warunki udziału

24 lipca (środa) 

Transmisja online, na żywo od godz. 10 

Zapisz się już dziś >> 

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Zadaj pytanie ekspertowi Sprawdź wszystkich ekspertów portalu »

Porady

Czy jednostka organizacyjna gminy nieposiadająca osobowości prawnej może być wykonawcą?

Pytanie: Czy gmina może udzielić zamówienia utworzonej przez siebie jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej tj. centrum integracji społecznej prowadzącej działalność usługową (która nie jest działalnością...

Czytaj więcej »
Kiedy w praktyce najpóźniej należy złożyć gwarancję wadialną?

Pytanie: Zamawiający określił w siwz, że wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, nie zaznaczając jednak, by uczynił to w jakiejkolwiek specjalnej formie (np. w osobnej, zamkniętej kopercie). Wykonawca dołączył...

Krzysztof Hodt
17.07.2018
Czytaj więcej »

Aktualności

Jasna i czytelna komunikacja z wykonawcą – zamawiający musi o niej pamiętać
W zawiadomieniu o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamawiający powinien precyzyjnie opisać swoją motywację, odnosząc się do treści przedłożonych dokumentów. Przeciwne jego działanie narusza art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (wyrok Krajowej...
Planowane zmiany Pzp w związku z RODO – sprawdź, czego się spodziewać
Od 25 maja br. obowiązują wprost przepisy unijnego rozporządzenia tzw. RODO oraz nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Regulacje te są źródłem wielu niewiadomych – szczególnie dla zamawiających, którzy...
Zasady komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Sposób  porozumiewania się z wykonawcami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia określa podmiot zamawiający. To do niego należy decyzja w zakresie wyboru środków, za pomocą których będzie przekazywał wykonawcom informacje i je od nich...
11.07.2018 Czytaj więcej »

Nasi partnerzy, osiągnięcia i opinie klientów

wiper-pixel