Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Krajowa Izba Odwoławczego ma kompetencje do umorzenia postępowania odwoławczego

Dodano 2014-10-24

Wyślij Drukuj A A A

Krajowa Izba Odwoławczego ma kompetencje do umorzenia postępowania odwoławczego

Nieprzystąpienie przez wykonawców po stronie zamawiającego do postępowania odwoławczego w ciągu trzech dni może być przesłanką do umorzenia postępowania odwoławczego przez KIO w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów z odwołania. Tak orzekł Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z 10 lipca 2014 r. (sygn. akt X Ga 240/14).

Wyrok sądu okręgowego był wynikiem skargi prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 22 kwietnia 2014 r. o umorzeniu postępowania odwoławczego (sygn. akt KIO 713/14). Sąd podzielił stanowisko prezesa UZP, który zarzucił Izbie, że umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie błędów w ustaleniach faktycznych. Polegały one przede wszystkim na tym, że KIO nieprawidłowo uznała, iż do postępowania odwoławczego w ustawowym terminie nie przystąpił żaden wykonawca. Tymczasem ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynikało, iż do postępowania odwoławczego skutecznie zgłosił przystąpienie wykonawca.

Jednocześnie skarżący wskazał na naruszenie przepisów ustawy Pzp, m.in. poprzez niezasadne umorzenie postępowania odwoławczego w sytuacji, gdy brak było normatywnych podstaw do jego umorzenia ze względu na skuteczne przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawcy po stronie zamawiającego.

Uprawnienie sądu

Sąd Okręgowy (dalej: SO) we Wrocławiu podkreślił w swoim wyroku szczególną regulację art. 198f ust. 2 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, że: „Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192-195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się”.

Sąd między innymi zwrócił uwagę na wyraźne wyłączenie uprawnień kasatoryjnych. Podkreślił w kontekście rozstrzyganej sprawy, że sąd orzekający w zakresie skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej może orzekać również „co do meritum” sprawy, a nie tylko ograniczać się do uchylenia postanowienia KIO w całości albo w części, stwierdzenia jej nieważności w całości lub w części, stwierdzenia wydania postanowienia z naruszeniem prawa lub oddalenia skargi (jeżeli zostanie ona nieuwzględniona).

Niezgodność z siwz

Właśnie z tych względów SO w przedmiotowej sprawie skupił się na wykładni art. 143a ust. 3 ustawy Pzp. Stanowi on, że w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, wynagrodzenie jest płatne w częściach, a warunkiem zapłaty przez zamawiającego kolejnych jego części jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Przy czym organizator przetargu może wskazać w siwz procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy. Sąd uznał, że określenie wartości procentowej powyżej maksymalnej 10% wartości stanowi o niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Opracowanie: Anna Śmigulska-Wojciechowska

Źródło:

Informator Urzędu Zamówień Publicznych (nr 5/2014)

 • Portal Kadrowo-PłacowyPortal Kadrowo-Płacowy
 • Portal Finansowo - KsięgowyPortal Finansowo - Księgowy
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo
 • Portal dla placówek oświatowychPortal dla placówek oświatowych
 • AGB KancelariaAGB Kancelaria
 • Experto24.plExperto24.pl
 • Serwis InwestoraSerwis Inwestora
 • Portal dla specjalistów ds. BHPPortal dla specjalistów ds. BHP
 • Portal Twojej Spółki z o.o.Portal Twojej Spółki z o.o.
 • Portal dla firmy transportowejPortal dla firmy transportowej
 • Serwis Rachunkowści BudżetowejSerwis Rachunkowści Budżetowej

Aby zadać pytanie, musisz być zalogowany

 • 26 prawników i specjalistów Pzp czeka na Twoje pytania!
 • Udzielamy nawet kilkadziesiąt porad tygodniowo!
 • Na ponad 90% pytań odpowiadamy w 72h!
 • Stale powiększana baza ponad 100 dokumentów!
 • Możliwość pobierania na dysk i edytowania!
 • Wygoda i oszczędność czasu – nie musisz już sam przygotowywać dokumentów!
 • Stale powiększana baza prawie 2000 wyroków KIO i orzeczeń sądów!
 • Praktyczne komentarze do najważniejszych orzeczeń!
 • Korzystaj z orzeczeń i unikaj błędów popełnionych przez innych!
 • Aktualny słowników kodów CPV zawsze pod ręką
 • Możliwość śledzenia przetargów powiązanych z danym kodem!
 • Wygodne narzędzie ułatwiające przygotowywanie dokumentacji przetargowej!

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.